Poma­ga­my bez­dom­nym zwierzętom

1Dnia 4 paź­dzier­ni­ka 2019 r. prze­ko­na­li­śmy się jak ogrom­ną dozą empa­tii i wspar­cia wyka­za­li się nasi ucznio­wie. Zwie­rzę­ta ze schro­ni­ska w Dąbrów­ce już po raz kolej­ny otrzy­ma­li naszą pomoc w posta­ci cie­płych koców, podu­szek, zaba­wek, a przede wszyst­kim karmy.
Zwie­rzę­ta mogą być naszy­mi naj­lep­szy­mi przy­ja­ciół­mi, któ­re potra­fią odwdzię­czyć się bez­gra­nicz­nym odda­niem. Nie­ste­ty nie wszyst­kie czwo­ro­no­gi mają dom, cie­pło i miłość. Dla­te­go mamy nadzie­ję, że nasze dary pomo­gą im cho­ciaż tro­chę, w naj­trud­niej­szym dla nich cza­sie- zimie.


Wstecz