„POLSKA NIEPODLEGŁA”

dav11listopa­da 1918 roku spełnił się sen mil­ionów Polaków, państ­wo pol­skie nar­o­dz­iło się „na nowo”. Po rozbio­rach i 123 lat­ach niewoli, ger­man­iza­cji i rusy­fikacji, po wiel­kich pow­sta­ni­ach i I wojnie świa­towej, wol­na Pol­s­ka powró­ciła na mapę Europy i Świa­ta!Rok szkol­ny 2018/2019 został ogłos­zony „Rok­iem dla niepodległej”. Szkoła Pod­sta­wowa nr 1 im. Lecha Bąd­kowskiego w Luzinie postanow­iła przyłączyć się do god­nego uczczenia 100 –roczni­cy odzyska­nia niepodległoś­ci przez naszą ojczyznę. Od październi­ka real­i­zowal­iśmy pro­jekt eduka­cyjny o nazwie „POLSKA NIEPODLEGŁA”. Rozbudzanie uczuć patri­o­ty­cznych i kul­ty­wowanie trady­cji nar­o­dowych, rodzin­nych wpisane są w treś­ci naucza­nia każdej placów­ki oświa­towej. Na co dzień ksz­tał­tu­je­my osobowość ucz­nia i pokazu­je­my wartoś­ci istotne w życiu młodego Pola­ka-patri­o­ty. Nasze inic­jaty­wy i dzi­ała­nia rozpoczęliśmy od innowacji ped­a­gog­icznej-czy­ta­nia frag­men­tów tek­stów z „Pana Tadeusza”- „Na kaw­ce w Sopli­cowie”. Uczniowie recy­towali i odczy­ty­wali frag­men­ty utworu Mick­iewicza doty­czące oby­cza­jów szlachec­kich, a przede wszys­tkim rytu­ału parzenia kawy. W miłej atmos­ferze, przy herbatce i kaw­ce uczniowie poz­nali również biografię naszego wieszcza oraz kil­ka ważnych fak­tów z his­torii Pol­s­ki. Nieodłącznym ele­mentem kul­tu­ry każdego nar­o­du są pieśni patri­o­ty­czne. Wspól­nie śpiewal­iśmy znane wszys­tkim utwory: „Rotę”, „Pier­wszą Bry­gadę”, czy „Rozk­witały pąki białych róż”. Nie zapom­nieliśmy również o sporcie. W ramach tego zada­nia młodzież wzięła udzi­ał w „Sprin­cie do Niepodległoś­ci”, w urokli­wych ścieżkach naszego parku w sąsiedztwie szkoły.” Nie ma Kaszub bez Pol­s­ki, a Pol­s­ki bez Kaszub”, maw­iał Hieron­im Der­dows­ki. Walkę Kaszubów o wol­ną Pol­skę mogliśmy poz­nać dzię­ki wys­taw­ie w Gmin­nej Bib­liotece Pub­licznej w Luzinie pt. „Marzenia Kaszubów o Polsce” i uprze­j­moś­ci pani dyrek­tor Marii Krośnick­iej, która z miłą chę­cią wcieliła się w rolę „prze­wod­ni­ka dziejów naszej miejs­cowoś­ci i regionu”. Młodzież uwiel­bia pro­jekc­je mul­ti­me­di­alne, taką właśnie for­mę przy­bliża­nia młodym ludziom his­torii wybral­iśmy zatem pod­czas tygod­nia fil­mowego. Nie zapom­nieliśmy ucz­cić pamię­ci tych, co odd­ali życie za naszą ojczyznę. Odwiedzil­iśmy miejs­ca pamię­ci nar­o­dowej: Pom­nik Pow­stańców i Wojaków oraz Mogiłę i Pamiątkowy Kamień Ofi­ar Stut­tho­fu. Młod­si uczniowie, lubią­cy zaję­cia plas­ty­czne mogli się wykazać wykonu­jąc her­by. Nato­mi­ast star­si uwiecz­niali na kartkach papieru najważniejsze wydarzenia his­to­ryczne. Pow­stałe prace wyek­sponowal­iśmy dla społecznoś­ci szkol­nej. W obchody niepodległoś­ciowe postanow­iliśmy włączyć również rodz­iców dzieci, którzy na biało – czer­wonych cegiełkach opowiedzieli nam, czym jest dla nich Pol­s­ka. Kwin­tes­encją obchodów Świę­ta Niepodległoś­ci Pol­s­ki był uroczysty apel w dniu 9 listopa­da. Z przyp­ię­ty­mi nar­o­dowy­mi kotylion­a­mi, punk­tu­al­nie o godzinie 11.11 byliśmy gotowi do „Reko­r­du Niepodległej”. Pan dyrek­tor mgr Dar­iusz Romp­ca dał syg­nał do odśpiewa­nia 4 zwrotek hym­nu państ­wowego. Wszyscy byliśmy świad­ka­mi tego wielkiego wydarzenia i jego główny­mi aktora­mi. Wiel­ka man­i­fes­tac­ja pol­skoś­ci za nami. Ter­az pozosta­je nam tylko być dobry­mi patri­o­ta­mi, czyli całym sercem, całą duszą i całym umysłem służyć naszej Ojczyźnie.


Wstecz