„POLSKA NIEPODLEGŁA”

dav11listo­pa­da 1918 roku speł­nił się sen milio­nów Pola­ków, pań­stwo pol­skie naro­dzi­ło się „na nowo”. Po roz­bio­rach i 123 latach nie­wo­li, ger­ma­ni­za­cji i rusy­fi­ka­cji, po wiel­kich powsta­niach i I woj­nie świa­to­wej, wol­na Pol­ska powró­ci­ła na mapę Euro­py i Świa­ta!Rok szkol­ny 2018/2019 został ogło­szo­ny „Rokiem dla nie­pod­le­głej”. Szko­ła Pod­sta­wo­wa nr 1 im. Lecha Bąd­kow­skie­go w Luzi­nie posta­no­wi­ła przy­łą­czyć się do god­ne­go uczcze­nia 100 –rocz­ni­cy odzy­ska­nia nie­pod­le­gło­ści przez naszą ojczy­znę. Od paź­dzier­ni­ka reali­zo­wa­li­śmy pro­jekt edu­ka­cyj­ny o nazwie „POLSKA NIEPODLEGŁA”. Roz­bu­dza­nie uczuć patrio­tycz­nych i kul­ty­wo­wa­nie tra­dy­cji naro­do­wych, rodzin­nych wpi­sa­ne są w tre­ści naucza­nia każ­dej pla­ców­ki oświa­to­wej. Na co dzień kształ­tu­je­my oso­bo­wość ucznia i poka­zu­je­my war­to­ści istot­ne w życiu mło­de­go Pola­ka-patrio­ty. Nasze ini­cja­ty­wy i dzia­ła­nia roz­po­czę­li­śmy od inno­wa­cji peda­go­gicz­nej-czy­ta­nia frag­men­tów tek­stów z „Pana Tade­usza”- „Na kaw­ce w Sopli­co­wie”. Ucznio­wie recy­to­wa­li i odczy­ty­wa­li frag­men­ty utwo­ru Mic­kie­wi­cza doty­czą­ce oby­cza­jów szla­chec­kich, a przede wszyst­kim rytu­ału parze­nia kawy. W miłej atmos­fe­rze, przy her­bat­ce i kaw­ce ucznio­wie pozna­li rów­nież bio­gra­fię nasze­go wiesz­cza oraz kil­ka waż­nych fak­tów z histo­rii Pol­ski. Nie­od­łącz­nym ele­men­tem kul­tu­ry każ­de­go naro­du są pie­śni patrio­tycz­ne. Wspól­nie śpie­wa­li­śmy zna­ne wszyst­kim utwo­ry: „Rotę”, „Pierw­szą Bry­ga­dę”, czy „Roz­kwi­ta­ły pąki bia­łych róż”. Nie zapo­mnie­li­śmy rów­nież o spo­rcie. W ramach tego zada­nia mło­dzież wzię­ła udział w „Sprin­cie do Nie­pod­le­gło­ści”, w uro­kli­wych ścież­kach nasze­go par­ku w sąsiedz­twie szko­ły.” Nie ma Kaszub bez Pol­ski, a Pol­ski bez Kaszub”, mawiał Hie­ro­nim Der­dow­ski. Wal­kę Kaszu­bów o wol­ną Pol­skę mogli­śmy poznać dzię­ki wysta­wie w Gmin­nej Biblio­te­ce Publicz­nej w Luzi­nie pt. „Marze­nia Kaszu­bów o Pol­sce” i uprzej­mo­ści pani dyrek­tor Marii Kro­śnic­kiej, któ­ra z miłą chę­cią wcie­li­ła się w rolę „prze­wod­ni­ka dzie­jów naszej miej­sco­wo­ści i regio­nu”. Mło­dzież uwiel­bia pro­jek­cje mul­ti­me­dial­ne, taką wła­śnie for­mę przy­bli­ża­nia mło­dym ludziom histo­rii wybra­li­śmy zatem pod­czas tygo­dnia fil­mo­we­go. Nie zapo­mnie­li­śmy uczcić pamię­ci tych, co odda­li życie za naszą ojczy­znę. Odwie­dzi­li­śmy miej­sca pamię­ci naro­do­wej: Pomnik Powstań­ców i Woja­ków oraz Mogi­łę i Pamiąt­ko­wy Kamień Ofiar Stut­tho­fu. Młod­si ucznio­wie, lubią­cy zaję­cia pla­stycz­ne mogli się wyka­zać wyko­nu­jąc her­by. Nato­miast star­si uwiecz­nia­li na kart­kach papie­ru naj­waż­niej­sze wyda­rze­nia histo­rycz­ne. Powsta­łe pra­ce wyeks­po­no­wa­li­śmy dla spo­łecz­no­ści szkol­nej. W obcho­dy nie­pod­le­gło­ścio­we posta­no­wi­li­śmy włą­czyć rów­nież rodzi­ców dzie­ci, któ­rzy na bia­ło – czer­wo­nych cegieł­kach opo­wie­dzie­li nam, czym jest dla nich Pol­ska. Kwin­te­sen­cją obcho­dów Świę­ta Nie­pod­le­gło­ści Pol­ski był uro­czy­sty apel w dniu 9 listo­pa­da. Z przy­pię­ty­mi naro­do­wy­mi koty­lio­na­mi, punk­tu­al­nie o godzi­nie 11.11 byli­śmy goto­wi do „Rekor­du Nie­pod­le­głej”. Pan dyrek­tor mgr Dariusz Romp­ca dał sygnał do odśpie­wa­nia 4 zwro­tek hym­nu pań­stwo­we­go. Wszy­scy byli­śmy świad­ka­mi tego wiel­kie­go wyda­rze­nia i jego głów­ny­mi akto­ra­mi. Wiel­ka mani­fe­sta­cja pol­sko­ści za nami. Teraz pozo­sta­je nam tyl­ko być dobry­mi patrio­ta­mi, czy­li całym ser­cem, całą duszą i całym umy­słem słu­żyć naszej Ojczyźnie.


Wstecz