Polic­jan­ci w grupie OP3

1W dniu 11.05.2022 r gru­pa OP 3 spotkała się z polic­jan­ta­mi, którzy przeprowadzili krótką pogadankę na tem­at bez­piecznego zachowa­nia w przed­szkolu i poza nim. Zapoz­nali dzieci z umundurowaniem oraz przekaza­li infor­ma­c­je o wykony­wanym zawodzie.
Polic­jan­ci zaprezen­towali również swój wóz pol­i­cyjny oraz moto­cykl. Jed­nak najwięk­szą niespodzianką dla dzieci był pies tropią­cy. Przed­szko­la­ki przy­go­towały dla polic­jan­tów pracę plas­ty­czną, w podz­iękowa­niu za ciężką pracę.


Wstecz