Poli­cjan­ci w gru­pie OP3

1W dniu 11.05.2022 r gru­pa OP 3 spo­tka­ła się z poli­cjan­ta­mi, któ­rzy prze­pro­wa­dzi­li krót­ką poga­dan­kę na temat bez­piecz­ne­go zacho­wa­nia w przed­szko­lu i poza nim. Zapo­zna­li dzie­ci z umun­du­ro­wa­niem oraz prze­ka­za­li infor­ma­cje o wyko­ny­wa­nym zawodzie.
Poli­cjan­ci zapre­zen­to­wa­li rów­nież swój wóz poli­cyj­ny oraz moto­cykl. Jed­nak naj­więk­szą nie­spo­dzian­ką dla dzie­ci był pies tro­pią­cy. Przed­szko­la­ki przy­go­to­wa­ły dla poli­cjan­tów pra­cę pla­stycz­ną, w podzię­ko­wa­niu za cięż­ką pracę.


Wstecz