Poko­chaj książkę

SONY DSCMaj jest mie­sią­cem, w któ­rym biblio­te­ka Szko­ły Pod­sta­wo­wej nr 1 w Luzi­nie pod­su­mo­wa­ła cało­rocz­ny pro­jekt pt. „Poko­chaj książ­kę”. 24.05.2018 r. pod­czas uro­czy­stej aka­de­mii zosta­ły roz­strzy­gnię­te kon­kur­sy czy­tel­ni­cze prze­pro­wa­dzo­ne przez biblio­te­kę szkol­ną, a tak­że akcje, zaba­wy czy­tel­ni­cze oraz cało­rocz­na zbiór­ka ksią­żek i ran­king czytelniczy.
Boha­te­rem tego­rocz­ne­go pro­jek­tu była gąsie­ni­ca Kle­men­tyn­ka- głów­na boha­ter­ka książ­ki przy­go­to­wa­nej w zeszłym roku szkol­nym przez uczniów „Jedyn­ki”. Trwa przy­go­to­wa­nie kolej­nej czę­ści przy­gód naszej boha­ter­ki na pod­sta­wie opo­wia­dań  uczniów klas dru­gich i trze­cich oraz ilu­stro­wa­nych pra­ca­mi uczniów klas pierw­szych i przed­szko­la­ków z oddzia­łów przedszkolnych.
Wszyst­kim czy­tel­ni­kom aktyw­nie włą­cza­ją­cym się w dzia­łal­ność kul­tu­ral­no- czy­tel­ni­czą biblio­te­ki oraz pro­mu­ją­cych czy­tel­nic­two swo­ją posta­wą skła­da­li­śmy podzię­ko­wa­nia oraz wrę­cza­li­śmy wyróż­nie­nia. Lau­re­atom szkol­nych kon­kur­sów czy­tel­ni­czych jesz­cze raz pra­gnie­my ser­decz­nie pogra­tu­lo­wać suk­ce­sów. Zapra­sza­my wszyst­kich czy­tel­ni­ków do fan­ta­stycz­nej przy­go­dy ze świa­tem ksią­żek, któ­ra cze­ka na was zawsze w szkol­nej biblio­te­ce. Dzię­ku­je­my Radzie Rodzi­ców zadzia­ła­nia wspie­ra­ją­ce roz­wój biblio­te­ki i pro­mo­cję czy­tel­nic­twa w naszej szko­le poprzez ufun­do­wa­nie nagród książ­ko­wych w kon­kur­sach czytelniczych.


Wstecz