Pokochaj książkę

SONY DSCMaj jest miesiącem, w którym bib­liote­ka Szkoły Pod­sta­wowej nr 1 w Luzinie pod­sumowała całoroczny pro­jekt pt. „Pokochaj książkę”. 24.05.2018 r. pod­czas uroczys­tej akademii zostały rozstrzyg­nięte konkursy czytel­nicze przeprowad­zone przez bib­liotekę szkol­ną, a także akc­je, zabawy czytel­nicze oraz całorocz­na zbiór­ka książek i rank­ing czytelniczy.
Bohaterem tegorocznego pro­jek­tu była gąsieni­ca Kle­men­tyn­ka- głów­na bohater­ka książ­ki przy­go­towanej w zeszłym roku szkol­nym przez uczniów „Jedyn­ki”. Trwa przy­go­towanie kole­jnej częś­ci przygód naszej bohater­ki na pod­staw­ie opowiadań  uczniów klas drugich i trze­ci­ch oraz ilus­trowanych pra­ca­mi uczniów klas pier­wszych i przed­szko­laków z odd­zi­ałów przedszkolnych.
Wszys­tkim czytel­nikom akty­wnie włącza­ją­cym się w dzi­ałal­ność kul­tur­al­no- czytel­niczą bib­liote­ki oraz pro­mu­ją­cych czytel­nict­wo swo­ją postawą składal­iśmy podz­iękowa­nia oraz wręcza­l­iśmy wyróżnienia. Lau­re­atom szkol­nych konkursów czytel­niczych jeszcze raz prag­niemy serdecznie pograt­u­lować sukcesów. Zaprasza­my wszys­t­kich czytel­ników do fan­tasty­cznej przy­gody ze światem książek, która czeka na was zawsze w szkol­nej bib­liotece. Dzięku­je­my Radzie Rodz­iców zadzi­ała­nia wspier­a­jące rozwój bib­liote­ki i pro­mocję czytel­nict­wa w naszej szkole poprzez ufun­dowanie nagród książkowych w konkur­sach czytelniczych.


Wstecz