Podzię­ko­wa­nia z oka­zji DEN

cofTydzień przed 14 paź­dzier­ni­ka Samo­rząd Uczniow­ski z opie­ku­na­mi przy­go­to­wał akcje podzię­ko­wa­nia swo­im peda­go­gom, dyrek­cji oraz całej obsłu­dze szkoły.
Spe­cjal­nie przy­go­to­wa­ne kart­ki zosta­ły roz­da­ne w kla­sach zarów­no I‑III jak i IV-VI.Na holu przy głów­nym wej­ściu zosta­ły usta­lo­ne szta­lu­gi z infor­ma­cja o akcji. Przy nich sta­nę­ły sto­li­ki, na któ­rych moż­na było uzu­peł­nić kart­ki z podzię­ko­wa­nia­mi. Wszyst­kie kart­ki z życze­nia­mi zosta­ły póź­niej przy­cze­pio­ne na szta­lu­gi. Te pięk­ne pra­ce zdo­bi­ły naszą szko­łę w Dniu Edu­ka­cji Naro­do­wej, cie­sząc sko­ła­ta­ne ser­ca peda­go­gów i będąc pięk­nym podzię­ko­wa­niem za trud wło­żo­ny w edu­ka­cję naszych uczniów.


Wstecz