Podróż w cza­sie w gru­pach OP 6A, OP 6B, OP 6C

1W ubie­głym tygo­dniu przed­szko­la­ki przy oka­zji zajęć zwią­za­nych z pozna­wa­niem prze­szło­ści i histo­rii wła­sne­go regio­nu wybra­ły się do Izby Regio­nal­nej znaj­du­ją­cej się w naszej szko­le. Dzie­ci mogły obej­rzeć przed­mio­ty, któ­rych już nie spo­tka­my w naszych domach, a słu­ży­ły naszym przodkom.
Przed­szko­la­ki z ogrom­nym zacie­ka­wie­niem oglą­da­ły sprzę­ty gospo­dar­stwa domo­we­go, meble, czę­ści gar­de­ro­by. Była to dosko­na­łą oka­zja do pie­lę­gno­wa­nia tra­dy­cji i obe­zna­nia z histo­rią Kaszub. Wizy­ta w tym miej­scu przy­czy­ni­ła się rów­nież do roz­wi­ja­nia toż­sa­mo­ści lokal­nej i naro­do­wej u naj­młod­sze­go pokolenia.


Wstecz