Lek­cje biblio­tecz­ne dla najmłodszych

3Na począt­ku paź­dzier­ni­ka odby­ły się w biblio­te­ce szkol­nej „Poczy­taj­ki „czy­li lek­cje biblio­tecz­ne dla naj­młod­szych. Przez cały mie­siąc gru­py przed­szkol­ne odwie­dza­ją­ce biblio­te­kę dowia­dy­wa­ły się  się cie­ka­wo­stek o pra­cy nauczy­cie­la biblio­te­ka­rza, pomiesz­cze­niach biblio­te­ki, książ­kach, czy­tel­ni­kach.
Pie­czę­to­wa­ły wła­sne ksią­żecz­ki oraz posłu­cha­ły przy­go­to­wa­nej spe­cjal­nie dla nich książ­ki pt. „Wyli­czan­ki z pustej szklan­ki” M. Strzał­kow­skiej z nie­zwy­kły­mi ilu­stra­cja­mi.  Dla każ­dej gru­py przed­szko­la­ków biblio­te­ka przy­go­to­wa­ła spe­cjal­ny pre­zent w for­mie zesta­wu ksią­że­czek z baj­ka­mi i wier­szy­ka­mi do kąci­ka biblio­tecz­ne­go,  dyplom uczest­nic­twa w zaję­ciach dla gru­py oraz słod­ką „poże­gnaj­kę”.

Wstecz