Lekc­je bib­lioteczne dla najmłodszych

3Na początku październi­ka odbyły się w bib­liotece szkol­nej „Poczy­ta­j­ki „czyli lekc­je bib­lioteczne dla najmłod­szych. Przez cały miesiąc grupy przed­szkolne odwiedza­jące bib­liotekę dowiady­wały się  się cieka­wostek o pra­cy nauczy­ciela bib­liotekarza, pomieszczeni­ach bib­liote­ki, książkach, czytel­nikach.
Pieczę­towały własne książecz­ki oraz posłuchały przy­go­towanej spec­jal­nie dla nich książ­ki pt. „Wyliczan­ki z pustej szk­lan­ki” M. Strza­łkowskiej z niezwykły­mi ilus­trac­ja­mi.  Dla każdej grupy przed­szko­laków bib­liote­ka przy­go­towała spec­jal­ny prezent w formie zestawu książeczek z bajka­mi i wier­szyka­mi do kąci­ka bib­liotecznego,  dyplom uczest­nict­wa w zaję­ci­ach dla grupy oraz słod­ką „pożeg­na­jkę”.

Wstecz