„Poczy­taj­ki 2021”

123 wrze­śnia pani biblio­te­kar­ka odwie­dzi­ła gru­pę czte­ro­lat­ków z książ­ką dwu­ję­zycz­ną pt. „Kto pro­wa­dzi? Who’s dri­ving?” autor­stwa pana  Leo Tim­mer­sa. Dzie­ci mia­ły za zada­nie wysłu­chać i usta­lić kto pro­wa­dzi wóz stra­żac­ki, kabrio­let, trak­tor, samo­lot czy wyścigówkę.
Odpo­wiedź nie była oczy­wi­sta. Nale­ża­ło odczy­tać ilu­stra­cję, spo­śród czte­rech zwie­rzą­tek. Kie­row­cą było tyl­ko jed­no zwie­rząt­ko. Książ­ka o tyle wzbu­dza­ła zacie­ka­wie­nie wśród dzie­ci, że wytwo­rzy­ła się swo­bod­na dys­ku­sja. Dodat­ko­wym ele­men­tem opo­wia­da­nia był tekst w języ­ku angiel­skim. Dzie­ci w spo­sób natu­ral­ny wsłu­chi­wa­li się w oba tłu­ma­cze­nia. Kolej­ną cechą, któ­ra anga­żo­wa­ła dzie­ci w spo­tka­nie z książ­ką były pięk­ne ilu­stra­cje oraz opi­sa­na róż­no­rod­ność zwie­rząt-boha­te­rów oraz wyra­zy dźwię­ko­na­śla­dow­cze, któ­re dzie­ci z wiel­ką chę­cią powta­rza­ły za panią biblio­te­kar­ką. Po wspól­nym czy­ta­niu dzie­ci wyko­na­ły zwie­rząt­ko-sowę, któ­ra jest sym­bo­lem mądro­ści. Jak przy­po­mnia­ła pani biblio­te­kar­ka, mądrość odnaj­dzie­my w mądrych książ­kach. Powsta­ły pięk­ne pra­ce, któ­re dzie­ci zabra­ły do domu.


Wstecz