„Poczy­ta­j­ki 2021”

123 wrześ­nia pani bib­liotekar­ka odwiedz­iła grupę cztero­latków z książką dwu­języ­czną pt. „Kto prowadzi? Who’s dri­ving?” autorstwa pana  Leo Tim­m­er­sa. Dzieci miały za zadanie wysłuchać i ustal­ić kto prowadzi wóz strażac­ki, kabri­o­let, trak­tor, samolot czy wyścigówkę.
Odpowiedź nie była oczy­wista. Należało odczy­tać ilus­trację, spośród czterech zwierzątek. Kierow­cą było tylko jed­no zwierzątko. Książ­ka o tyle wzbudza­ła zaciekaw­ie­nie wśród dzieci, że wyt­worzyła się swo­bod­na dyskus­ja. Dodatkowym ele­mentem opowiada­nia był tekst w języku ang­iel­skim. Dzieci w sposób nat­u­ral­ny wsłuchi­wali się w oba tłu­maczenia. Kole­jną cechą, która angażowała dzieci w spotkanie z książką były piękne ilus­trac­je oraz opisana różnorod­ność zwierząt-bohaterów oraz wyrazy dźwiękon­aślad­ow­cze, które dzieci z wielką chę­cią pow­tarza­ły za panią bib­liotekarką. Po wspól­nym czy­ta­niu dzieci wykon­ały zwierzątko-sowę, która jest sym­bol­em mądroś­ci. Jak przy­pom­ni­ała pani bib­liotekar­ka, mądrość odna­jdziemy w mądrych książkach. Pow­stały piękne prace, które dzieci zabrały do domu.


Wstecz