Poczy­ta­j­ki 2019

5Bib­liote­ka szkol­na zor­ga­ni­zowała po raz kole­jny Poczy­ta­j­ki-zaję­cia czytel­nic­zo-bib­lioteczne dla najmłod­szych. Grupy przed­szkolne miały okazję obe­jrzeć pomieszczenia bib­lioteczne: czytel­nię, wypoży­czal­nię oraz pra­cown­ię kom­put­erową. Zapoz­nały się z pracą nauczy­ciela-bib­liotekarza. Pod­czas spotka­nia przed­szko­la­ki odpowiadały na pyta­nia np.:”Czym różni się księ­gar­nia od bib­liote­ki? Dlaczego warto czy­tać książ­ki? ”Mali goś­cie pieczę­towali własne książecz­ki, odna­jdy­wali bajkowe książ­ki na bib­liotecznych regałach oraz przelicza­li ile książek czy­ta pan dyrek­tor. Na zakończe­nie miłego spotka­nia, dzieci wysłuchały opowiada­nia Petera Car­navas pt. ”O dzieci­ach, które kochały książ­ki”. Dla każdej grupy bib­liote­ka przy­go­towała spec­jal­nie z tej okazji, piękny dyplom uczest­nict­wa w zaję­ci­ach bib­liotecznych. Pięknie dzięku­je­my nauczy­cielom-wychowaw­com za współt­worze­nie spotkania.


Wstecz