Poczy­taj­ki 2019

5Biblio­te­ka szkol­na zor­ga­ni­zo­wa­ła po raz kolej­ny Poczy­taj­ki-zaję­cia czy­tel­ni­czo-biblio­tecz­ne dla naj­młod­szych. Gru­py przed­szkol­ne mia­ły oka­zję obej­rzeć pomiesz­cze­nia biblio­tecz­ne: czy­tel­nię, wypo­ży­czal­nię oraz pra­cow­nię kom­pu­te­ro­wą. Zapo­zna­ły się z pra­cą nauczy­cie­la-biblio­te­ka­rza. Pod­czas spo­tka­nia przed­szko­la­ki odpo­wia­da­ły na pyta­nia np.:”Czym róż­ni się księ­gar­nia od biblio­te­ki? Dla­cze­go war­to czy­tać książ­ki? ”Mali goście pie­czę­to­wa­li wła­sne ksią­żecz­ki, odnaj­dy­wa­li baj­ko­we książ­ki na biblio­tecz­nych rega­łach oraz prze­li­cza­li ile ksią­żek czy­ta pan dyrek­tor. Na zakoń­cze­nie miłe­go spo­tka­nia, dzie­ci wysłu­cha­ły opo­wia­da­nia Pete­ra Car­na­vas pt. ”O dzie­ciach, któ­re kocha­ły książ­ki”. Dla każ­dej gru­py biblio­te­ka przy­go­to­wa­ła spe­cjal­nie z tej oka­zji, pięk­ny dyplom uczest­nic­twa w zaję­ciach biblio­tecz­nych. Pięk­nie dzię­ku­je­my nauczy­cie­lom-wycho­waw­com za współ­two­rze­nie spotkania.


Wstecz