Bib­liotecz­na poczta

SONY DSCDnia 13 listopa­da bib­liote­ka szkol­na zor­ga­ni­zowała ogólnopol­ską akcję wymi­any pocztówek. Uczniowie klas trze­ci­ch pisali kart­ki pocz­towe, w których pole­cali, swoim rówieśnikom z całej Pol­s­ki książ­ki, które uważali za warte przeczy­ta­nia. Pod­czas spotka­nia wysłuchali również treś­ci książ­ki pt. „Książ­ka bez obrazków” autorstwa B.J. Nowak, którą przy­go­tował nauczyciel-bibliotekarz.