Biblio­tecz­na poczta

SONY DSCDnia 13 listo­pa­da biblio­te­ka szkol­na zor­ga­ni­zo­wa­ła ogól­no­pol­ską akcję wymia­ny pocz­tó­wek. Ucznio­wie klas trze­cich pisa­li kart­ki pocz­to­we, w któ­rych pole­ca­li, swo­im rówie­śni­kom z całej Pol­ski książ­ki, któ­re uwa­ża­li za war­te prze­czy­ta­nia. Pod­czas spo­tka­nia wysłu­cha­li rów­nież tre­ści książ­ki pt. „Książ­ka bez obraz­ków” autor­stwa B.J. Nowak, któ­rą przy­go­to­wał nauczyciel-bibliotekarz.