Pla­stycz­ne umie­jęt­no­ści najmłodszych

20201023_124023Nasze przed­szko­le wzię­ło udział w kon­kur­sie pla­stycz­nym „Spis rol­ny okiem malu­cha”, któ­ry został zor­ga­ni­zo­wa­ny przez Urząd Sta­ty­stycz­ny w Gdań­sku. Zada­niem kon­kur­so­wym było wyko­na­nie zespo­ło­wej pra­cy pla­stycz­nej w dowol­nym for­ma­cie oraz tech­ni­ce, na temat Powszech­ne­go Spi­su Rol­ne­go 2020.
Nasze przed­szko­le repre­zen­to­wa­ły trzy gru­py. Dzie­ci wyko­na­ły pra­ce pod­czas zajęć przed­szkol­nym pod kie­run­kiem swo­ich pań —  Joan­ny Brze­skiej,  Nata­lii Klas oraz  Beaty Chu­s­tak. Głów­nym celem kon­kur­su  było zachę­ce­nie dzie­ci do twór­cze­go dzia­ła­nia na mia­rę ich moż­li­wo­ści i umie­jęt­no­ści. Pra­gnę­li­śmy też się przy­czy­nić  do roz­wo­ju ich zain­te­re­so­wań i zaspo­ko­je­nia potrze­by eks­pre­sji oraz umoż­li­wie­nia im osią­gnię­cia suk­ce­su. Wszyst­kie dzie­ci świet­nie się bawi­ły pod­czas two­rze­nia prac. Jak może­my zaob­ser­wo­wać w gale­rii zdjęć – każ­da pra­ca była inna, two­rzo­na z ser­ca i z dużym wysił­kiem naj­młod­szych. W pra­cach zosta­ły zasto­so­wa­ne róż­no­rod­ne tech­ni­ki oraz mate­ria­ły pla­stycz­ne. Przed­szko­la­ki bar­dzo chęt­nie pra­co­wa­ły w zespo­łach, a pomy­sło­wość dzie­ci nie mia­ła końca.

 
Wstecz