Plas­ty­czne umiejęt­noś­ci najmłodszych

20201023_124023Nasze przed­szkole wzięło udzi­ał w konkur­sie plas­ty­cznym „Spis rol­ny okiem malucha”, który został zor­ga­ni­zowany przez Urząd Statysty­czny w Gdańsku. Zadaniem konkur­sowym było wyko­nanie zespołowej pra­cy plas­ty­cznej w dowol­nym for­ma­cie oraz tech­nice, na tem­at Powszech­nego Spisu Rol­nego 2020.
Nasze przed­szkole reprezen­towały trzy grupy. Dzieci wykon­ały prace pod­czas zajęć przed­szkol­nym pod kierunk­iem swoich pań —  Joan­ny Brzeskiej,  Natalii Klas oraz  Beaty Chus­tak. Głównym celem konkur­su  było zachęce­nie dzieci do twór­czego dzi­ała­nia na miarę ich możli­woś­ci i umiejęt­noś­ci. Prag­nęliśmy też się przy­czynić  do roz­wo­ju ich zain­tere­sowań i zaspoko­je­nia potrze­by ekspresji oraz umożli­wienia im osiąg­nię­cia sukce­su. Wszys­tkie dzieci świet­nie się baw­iły pod­czas tworzenia prac. Jak może­my zaob­ser­wować w galerii zdjęć – każ­da pra­ca była inna, twor­zona z ser­ca i z dużym wysiłkiem najmłod­szych. W pra­cach zostały zas­tosowane różnorodne tech­ni­ki oraz mate­ri­ały plas­ty­czne. Przed­szko­la­ki bard­zo chęt­nie pra­cow­ały w zespołach, a pomysłowość dzieci nie miała końca.

 
Wstecz