„Piża­ma Par­ty” w gru­pie Weso­łych Nutek

1“W przed­szko­lu Piża­ma Par­ty dzi­siaj  mamy więc je wszy­scy zakła­da­my, tę w pan­ter­kę czy kra­tecz­kę, by wyróż­niać się tro­szecz­kę” Przed­szko­la­ki z gru­py OP5B z nie­cier­pli­wo­ścią cze­ka­ły na pią­tek 29 stycz­nia, ponie­waż w tym roku zamiast tra­dy­cyj­ne­go balu kar­na­wa­ło­we­go wzię­ły udział w „Piża­ma Party”.
Tego dnia wszyst­kie dzie­ci przy­szły do przed­szko­la w piżam­kach, aby roz­po­cząć nie­sa­mo­wi­tą przy­go­dę. Zaba­wa roz­po­czę­ła się od same­go rana „piża­mo­wą dys­ko­te­ka”. Przy kolo­ro­wych świa­tłach i dzie­cię­cych prze­bo­jach  przed­szko­la­ki chwa­li­ły się swo­imi tanecz­ny­mi umie­jęt­no­ścia­mi. Nie zabra­kło zabaw rucho­wych, masa­ży­ków relak­sa­cyj­nych, czy­ta­nia bajek, a tak­że sean­su fil­mo­we­go przy popcor­nie i innych prze­ką­skach. Na sam koniec dzie­ci zapre­zen­to­wa­ły swój strój na piża­mo­wym poka­zie mody, prze­ła­mu­jąc tym samym nie­śmia­łość wobec wystą­pie­nia na forum. To był cie­ka­wy dzień, inny niż wszyst­kie do tej pory, a przed­szko­la­ki chęt­nie chcia­ły­by go powtórzyć.


Wstecz