Pilne!!!

Zgod­nie z decyzją Rzą­du od 12.03.2020 r. do 25.03.2020 r. (włącznie) zaw­ies­zone są zaję­cia w szkołach i przedszkolach. 

W dni­ach 12.03. i 13.03. funkcjonować będzie w naszej szkole świ­etli­ca, tylko dla tych dzieci, których rodz­ice nie są w stanie zapewnić im naty­ch­mi­as­towej opie­ki. Pozostali uczniowie nie przy­chodzą do szkoły.

Od 16.03. do 25.03 (włącznie) obiekt szkol­ny zostanie całkowicie zamknię­ty. Nie będzie możli­woś­ci wejś­cia dzieci na teren szkoły. Infor­mu­ję jed­nocześnie, że nauczy­ciele przy­go­tu­ją dla uczniów zada­nia i ćwiczenia, które powin­ni zre­al­i­zować i wykon­ać w cza­sie poby­tu w domu. Infor­ma­c­je na ten tem­at zostaną przesłane rodz­i­com za pośred­nictwem iDziennika.

 

Dyrek­tor Szkoły

Dar­iusz Rompca