Pil­ne!!!

Zgod­nie z decy­zją Rzą­du od 12.03.2020 r. do 25.03.2020 r. (włącz­nie) zawie­szo­ne są zaję­cia w szko­łach i przedszkolach. 

W dniach 12.03. i 13.03. funk­cjo­no­wać będzie w naszej szko­le świe­tli­ca, tyl­ko dla tych dzie­ci, któ­rych rodzi­ce nie są w sta­nie zapew­nić im natych­mia­sto­wej opie­ki. Pozo­sta­li ucznio­wie nie przy­cho­dzą do szkoły.

Od 16.03. do 25.03 (włącz­nie) obiekt szkol­ny zosta­nie cał­ko­wi­cie zamknię­ty. Nie będzie moż­li­wo­ści wej­ścia dzie­ci na teren szko­ły. Infor­mu­ję jed­no­cze­śnie, że nauczy­cie­le przy­go­tu­ją dla uczniów zada­nia i ćwi­cze­nia, któ­re powin­ni zre­ali­zo­wać i wyko­nać w cza­sie poby­tu w domu. Infor­ma­cje na ten temat zosta­ną prze­sła­ne rodzi­com za pośred­nic­twem iDziennika.

 

Dyrek­tor Szkoły

Dariusz Romp­ca