Pier­wszy dzwonek!

SONY DSCW dniu 3 wrześ­nia po waka­cyjnej prz­er­wie w Szkole Pod­sta­wowej nr 1 im. L. Bąd­kowskiego w Luzinie rozpoczęła się uroczys­ta inau­gu­rac­ja roku 2018/2019.Tradycyjnie w tym szczegól­nym dniu głos zabrał dyrek­tor SP nr 1 Dar­iusz Romp­ca. Gorące słowa pow­i­ta­nia skierował w stronę uczniów,  rodz­iców , grona ped­a­gog­icznego , zapros­zonych goś­ci w tym władz Gminy Luzi­no oraz księży .Pan dyrek­tor zwró­cił się do uczniów z prośbą , aby na ten czas nau­ki postaw­ić sobie cele, zada­nia, nawet te najm­niejsze. Istotne żeby były ważne dla nas i żeby zostały one zre­al­i­zowane. Koniec roku będzie pod­sumowaniem real­iza­cji postanowień. Ich spełnie­nie na pewno da nam satys­fakcję i radość. Dyrekc­ja podz­iękowała także wład­zom Gminy Luzi­no za całok­sz­tałt dzi­ałań i starań na rzecz naszej szkoły .Na ręce pana wój­ta- Jarosława Wejera oraz prze­wod­niczącego Rady Gminy pana Bartłomie­ja Formeli złożono podz­iękowa­nia za budu­jącą się salę gim­nasty­czną , która już wkrótce będzie odd­ana do naszego użytku. W roku szkol­nym 2018/2019 w sześ­ciu  klasach pier­wszych rozpoczęło naukę aż  117  uczniów. Nato­mi­ast odd­zi­ałów przed­szkol­nych w szkole utwor­zono 11, co stanowi 226 uczniów. Na zakończe­nie dyrekc­ja życzyła  wszys­tkim spoko­jnego nowego roku szkol­nego samych sukcesów oraz zdrowia.


Wstecz