Pierw­szy dzwonek!

SONY DSCW dniu 3 wrze­śnia po waka­cyj­nej prze­rwie w Szko­le Pod­sta­wo­wej nr 1 im. L. Bąd­kow­skie­go w Luzi­nie roz­po­czę­ła się uro­czy­sta inau­gu­ra­cja roku 2018/2019.Tradycyjnie w tym szcze­gól­nym dniu głos zabrał dyrek­tor SP nr 1 Dariusz Romp­ca. Gorą­ce sło­wa powi­ta­nia skie­ro­wał w stro­nę uczniów,  rodzi­ców , gro­na peda­go­gicz­ne­go , zapro­szo­nych gości w tym władz Gmi­ny Luzi­no oraz księ­ży .Pan dyrek­tor zwró­cił się do uczniów z proś­bą , aby na ten czas nauki posta­wić sobie cele, zada­nia, nawet te naj­mniej­sze. Istot­ne żeby były waż­ne dla nas i żeby zosta­ły one zre­ali­zo­wa­ne. Koniec roku będzie pod­su­mo­wa­niem reali­za­cji posta­no­wień. Ich speł­nie­nie na pew­no da nam satys­fak­cję i radość. Dyrek­cja podzię­ko­wa­ła tak­że wła­dzom Gmi­ny Luzi­no za cało­kształt dzia­łań i sta­rań na rzecz naszej szko­ły .Na ręce pana wój­ta- Jaro­sła­wa Weje­ra oraz prze­wod­ni­czą­ce­go Rady Gmi­ny pana Bar­tło­mie­ja For­me­li zło­żo­no podzię­ko­wa­nia za budu­ją­cą się salę gim­na­stycz­ną , któ­ra już wkrót­ce będzie odda­na do nasze­go użyt­ku. W roku szkol­nym 2018/2019 w sze­ściu  kla­sach pierw­szych roz­po­czę­ło naukę aż  117  uczniów. Nato­miast oddzia­łów przed­szkol­nych w szko­le utwo­rzo­no 11, co sta­no­wi 226 uczniów. Na zakoń­cze­nie dyrek­cja życzy­ła  wszyst­kim spo­koj­ne­go nowe­go roku szkol­ne­go samych suk­ce­sów oraz zdrowia.


Wstecz