Pierw­szy Dzień Wio­sny w przedszkolu

1W dniu 21 mar­ca w przed­szko­lu obcho­dzi­li­śmy Pierw­szy Dzień Wio­sny. Od rana dzie­ci śpie­wa­ły pio­sen­ki i recy­to­wa­ły wier­szy­ki o tema­ty­ce wio­sen­nej. Nie zabra­kło rów­nież przy­go­to­wa­nych na tę oka­zję wie­lu zabaw, gier, kon­ku­ren­cji i prac pla­stycz­nych. Kul­mi­na­cyj­nym punk­tem był pochód, na któ­ry przed­szko­la­ki zabra­ły ze sobą wio­sen­ne wian­ki oraz instru­men­ty. Masze­ru­jąc uli­ca­mi Luzi­na, przy­wi­ta­ły rado­śnie dłu­go wycze­ki­wa­ną wiosnę.


Wstecz