Pic­tu­re­bo­oki

SONY DSCUcznio­wie kla­sy Va  jako pierw­si uczest­ni­czy­li 13 mar­ca 2018 r., w zaję­ciach czy­tel­ni­czych pt. „Picturebooki”-cechy i  zale­ty książ­ki obraz­ko­wej, skie­ro­wa­nych do klas pią­tych Szko­ły Pod­sta­wo­wej nr 1 im. Lecha Bąd­kow­skie­go w Luzinie.

Spo­tka­nie mia­ło na celu wypra­co­wa­nie w mło­dym czło­wie­ku spoj­rze­nia na książ­kę pod kątem tre­ści ukry­tej w ilu­stra­cji, któ­ra intu­icyj­nie opo­wia­da nam zawar­tą w książ­ce treść, jest wie­lo­znacz­na, pobu­dza naszą fan­ta­zje, dystan­su­je. Nauczy­ciel-biblio­te­karz przed­sta­wił na zaję­ciach frag­ment książ­ki pt. ”Pamięt­nik Blum­ki” Iwo­ny Chmie­lew­skiej, a tak­że zapre­zen­to­wał inne tytu­ły min. ”Czte­ry zwy­kłe miski” oraz „O wędro­wa­niu przy zasy­pia­niu”.  Następ­nie kla­sa Va pod­ję­ła pró­bę stwo­rze­nia wła­sne­go pic­tu­re­bo­oka, któ­re­go myślą prze­wod­nią było „oko”.


Wstecz