Pic­ture­boo­ki

SONY DSCUczniowie klasy Va  jako pier­wsi uczest­niczyli 13 mar­ca 2018 r., w zaję­ci­ach czytel­niczych pt. „Picturebooki”-cechy i  zale­ty książ­ki obrazkowej, skierowanych do klas pią­tych Szkoły Pod­sta­wowej nr 1 im. Lecha Bąd­kowskiego w Luzinie.

Spotkanie miało na celu wypra­cow­anie w młodym człowieku spo­jrzenia na książkę pod kątem treś­ci ukry­tej w ilus­tracji, która intu­icyjnie opowia­da nam zawartą w książce treść, jest wieloz­nacz­na, pobudza naszą fan­taz­je, dys­tan­su­je. Nauczy­ciel-bib­liotekarz przed­staw­ił na zaję­ci­ach frag­ment książ­ki pt. ”Pamięt­nik Blum­ki” Iwony Chmielewskiej, a także zaprezen­tował inne tytuły min. ”Cztery zwykłe mis­ki” oraz „O wędrowa­niu przy zasyp­i­a­niu”.  Następ­nie klasa Va pod­jęła próbę stworzenia włas­nego pic­ture­booka, którego myślą prze­wod­nią było „oko”.


Wstecz