Paź­dzier­nik 2022 mie­sią­cem biblio­tek szkolnych

Wypo­ży­czal­nia Marzeń, Biblio­te­ka Szkol­na Zespo­łu Szkol­no-Przed­szkol­ne­go w Luzi­nie zapra­sza swo­ich czy­tel­ni­ków do wspól­nych spo­tkań, akcji i kon­kur­sów w ramach Mię­dzy­na­ro­do­we­go Mie­sią­ca Biblio­tek Szkol­nych. Na zaję­cia „Zakład­ka jak marze­nie” zapra­szam w piąt­ki na 9 i 10 godzi­nie lek­cyj­nej, obo­wią­zu­ją zapi­sy w bibliotece.

Ogól­nosz­kol­na wymia­na rośli­nek domo­wych z frag­men­ta­mi, z ksią­żek odbę­dzie się 24 paź­dzier­ni­ka, w biblio­te­ce szkol­nej. Regu­la­min mini kon­kur­su dla klas 1–3” Drzwi do książ­ki” zosta­nie prze­ka­za­ny wycho­waw­com klas. Ser­decz­nie zapra­sza­my do wspól­ne­go czytania.

Wstecz