Pasowanie na czytelnika

SONY DSCDnia 22 mar­ca 2018 r. w SP nr 1 w Luzinie odbyła się uroczys­ta akademia  „Pasowa­nia na czytel­ni­ka”, pod­czas której uczniowie klas pier­wszych zostali ofic­jal­nie przyję­ci do braci czytel­niczej bib­liote­ki szkolnej.Uroczystość miała charak­ter rados­nego spotka­nia ze światem książek, w którym królu­je fan­taz­ja i przy­go­da. Członkowie Koła Przy­jaciół Bib­liote­ki  wraz z lau­re­ata­mi konkursów recy­ta­tors­kich przy­go­towali z tej okazji rados­ny spek­takl dla swoich młod­szych kolegów. Były zabawne opowieś­ci, mag­iczny pył, pięk­na piosen­ka oraz brawa od pub­licznoś­ci. Po częś­ci artysty­cznej uczniowie klas pier­wszych złożyli przyrzeczenia czytel­nicze, następ­nie otrzy­mali na pamiątkę wyjątkowe zakład­ki do książecz­ki. Grat­u­lu­je­my wszys­tkim nowym czytel­nikom i życzymy miłej lektury.


Wstecz