Paso­wa­nie na czytelnika

SONY DSCDnia 22 mar­ca 2018 r. w SP nr 1 w Luzi­nie odby­ła się uro­czy­sta aka­de­mia  „Paso­wa­nia na czy­tel­ni­ka”, pod­czas któ­rej ucznio­wie klas pierw­szych zosta­li ofi­cjal­nie przy­ję­ci do bra­ci czy­tel­ni­czej biblio­te­ki szkolnej.Uroczystość mia­ła cha­rak­ter rado­sne­go spo­tka­nia ze świa­tem ksią­żek, w któ­rym kró­lu­je fan­ta­zja i przy­go­da. Człon­ko­wie Koła Przy­ja­ciół Biblio­te­ki  wraz z lau­re­ata­mi kon­kur­sów recy­ta­tor­skich przy­go­to­wa­li z tej oka­zji rado­sny spek­takl dla swo­ich młod­szych kole­gów. Były zabaw­ne opo­wie­ści, magicz­ny pył, pięk­na pio­sen­ka oraz bra­wa od publicz­no­ści. Po czę­ści arty­stycz­nej ucznio­wie klas pierw­szych zło­ży­li przy­rze­cze­nia czy­tel­ni­cze, następ­nie otrzy­ma­li na pamiąt­kę wyjąt­ko­we zakład­ki do ksią­żecz­ki. Gra­tu­lu­je­my wszyst­kim nowym czy­tel­ni­kom i życzy­my miłej lektury.


Wstecz