Pasowanie na czytel­ni­ka 2019/2020

1Dnia 28.02.2020 roku uczniowie klas pier­wszych, w drugim semes­trze nau­ki zostali zaproszeni przez nauczy­ciela-bib­liotekarza na uroczys­tą akademię z okazji „Pasowa­nia na czytelnika”.
Spotkanie rozpoczęliśmy spek­tak­lem pacynkowym pt. ”Bajkowy sen o książkach Zosi” , który naw­iązy­wał do klasy­ki lit­er­atu­ry dziecięcej oraz wskazy­wał na wartoś­ci płynące z czy­ta­nia książek. Uczniowie starszych klas ćwiczyli płyn­ną recy­tac­je, dykcję, tonację gło­su, aby jak naj­dokład­niej zaprezen­tować emoc­je odgry­wanych przez siebie postaci. Ważnym ele­mentem była również umiejęt­ność odpowied­niego porusza­nia lalką teatral­ną, aby odd­ać dynamikę akcji oraz charak­terystykę postaci. W przed­staw­ie­niu wys­tąpiły posta­cie z różnych bajek, baśni oraz wier­szy np. Zło­ta Ryb­ka, Pinokio, Zła Królowa, Stono­ga, Wilk, Kacz­ka Dzi­wacz­ka. Innowa­cyj­na for­ma przed­staw­ienia bard­zo spodobała się młodym czytel­nikom. Następ­nie uczniowie złożyli przysięgę na książkę, którą tego wyjątkowego dnia przynieśli do szkoły oraz powtórzyli za nauczy­cielem bib­liotekarzem prawa i obow­iąz­ki czytel­ni­ka. Na zakończe­nie wszyscy nowo zaprzysiężeni czytel­ni­cy otrzy­mali książecz­ki zaty­tułowane „Czy­tam książ­ki”. Gdy odwiedzą bib­liotekę i wykon­a­ją wskazane zadanie czytel­nicze, będą mogli do nich wkle­jać otrzy­mane przez nauczy­ciela bib­liotekarza nakle­j­ki. Wszys­tkim nowym czytel­nikom Bib­liote­ka Szkol­na życzy wspani­ałej zabawy ze światem lit­er­atu­ry, gdyż „Czy­tanie to najpiękniejsza zabawa, jaką sobie ludzkość wymyśliła.” (W. Szymborska).


Wstecz