Paso­wa­nie na czy­tel­ni­ka 2019/2020

1Dnia 28.02.2020 roku ucznio­wie klas pierw­szych, w dru­gim seme­strze nauki zosta­li zapro­sze­ni przez nauczy­cie­la-biblio­te­ka­rza na uro­czy­stą aka­de­mię z oka­zji „Paso­wa­nia na czytelnika”.
Spo­tka­nie roz­po­czę­li­śmy spek­ta­klem pacyn­ko­wym pt. ”Baj­ko­wy sen o książ­kach Zosi” , któ­ry nawią­zy­wał do kla­sy­ki lite­ra­tu­ry dzie­cię­cej oraz wska­zy­wał na war­to­ści pły­ną­ce z czy­ta­nia ksią­żek. Ucznio­wie star­szych klas ćwi­czy­li płyn­ną recy­ta­cje, dyk­cję, tona­cję gło­su, aby jak naj­do­kład­niej zapre­zen­to­wać emo­cje odgry­wa­nych przez sie­bie posta­ci. Waż­nym ele­men­tem była rów­nież umie­jęt­ność odpo­wied­nie­go poru­sza­nia lal­ką teatral­ną, aby oddać dyna­mi­kę akcji oraz cha­rak­te­ry­sty­kę posta­ci. W przed­sta­wie­niu wystą­pi­ły posta­cie z róż­nych bajek, baśni oraz wier­szy np. Zło­ta Ryb­ka, Pino­kio, Zła Kró­lo­wa, Sto­no­ga, Wilk, Kacz­ka Dzi­wacz­ka. Inno­wa­cyj­na for­ma przed­sta­wie­nia bar­dzo spodo­ba­ła się mło­dym czy­tel­ni­kom. Następ­nie ucznio­wie zło­ży­li przy­się­gę na książ­kę, któ­rą tego wyjąt­ko­we­go dnia przy­nie­śli do szko­ły oraz powtó­rzy­li za nauczy­cie­lem biblio­te­ka­rzem pra­wa i obo­wiąz­ki czy­tel­ni­ka. Na zakoń­cze­nie wszy­scy nowo zaprzy­się­że­ni czy­tel­ni­cy otrzy­ma­li ksią­żecz­ki zaty­tu­ło­wa­ne „Czy­tam książ­ki”. Gdy odwie­dzą biblio­te­kę i wyko­na­ją wska­za­ne zada­nie czy­tel­ni­cze, będą mogli do nich wkle­jać otrzy­ma­ne przez nauczy­cie­la biblio­te­ka­rza naklej­ki. Wszyst­kim nowym czy­tel­ni­kom Biblio­te­ka Szkol­na życzy wspa­nia­łej zaba­wy ze świa­tem lite­ra­tu­ry, gdyż „Czy­ta­nie to naj­pięk­niej­sza zaba­wa, jaką sobie ludz­kość wymy­śli­ła.” (W. Szymborska).


Wstecz