Paso­wa­nie na czytelnika

SONY DSCDnia 12 mar­ca 2019 r. w SP nr 1 w Luzi­nie odby­ła się uro­czy­sta aka­de­mia „Paso­wa­nia na czy­tel­ni­ka”, pod­czas któ­rej ucznio­wie klas pierw­szych zosta­li ofi­cjal­nie przy­ję­ci do bra­ci czy­tel­ni­czej biblio­te­ki szkol­nej. Uro­czy­stość mia­ła cha­rak­ter rado­snej podró­ży przez świat bajek i baśni, gdzie kró­lu­je przy­go­da. Człon­ko­wie Koła Przy­ja­ciół Biblio­te­ki przy­go­to­wa­li z tej oka­zji rado­sny spek­takl dla swo­ich młod­szych kole­gów. Po czę­ści arty­stycz­nej ucznio­wie klas pierw­szych zło­ży­li przy­rze­cze­nia czy­tel­ni­cze, następ­nie otrzy­ma­li wyjąt­ko­we ksią­żecz­ki zachę­ca­ją­ce do wypo­ży­cza­nia ksią­żek i odwie­dza­nia biblio­te­ki. Gra­tu­lu­je­my wszyst­kim nowym czy­tel­ni­kom i  życzy­my miłej lektury.


Wstecz