Pasowanie na czytelnika

SONY DSCDnia 12 mar­ca 2019 r. w SP nr 1 w Luzinie odbyła się uroczys­ta akademia „Pasowa­nia na czytel­ni­ka”, pod­czas której uczniowie klas pier­wszych zostali ofic­jal­nie przyję­ci do braci czytel­niczej bib­liote­ki szkol­nej. Uroczys­tość miała charak­ter rados­nej podróży przez świat bajek i baśni, gdzie królu­je przy­go­da. Członkowie Koła Przy­jaciół Bib­liote­ki przy­go­towali z tej okazji rados­ny spek­takl dla swoich młod­szych kolegów. Po częś­ci artysty­cznej uczniowie klas pier­wszych złożyli przyrzeczenia czytel­nicze, następ­nie otrzy­mali wyjątkowe książecz­ki zachę­ca­jące do wypoży­cza­nia książek i odwiedza­nia bib­liote­ki. Grat­u­lu­je­my wszys­tkim nowym czytel­nikom i  życzymy miłej lektury.


Wstecz