Pan­da 2019

2W dniu 5 kwiet­nia 2019 r. ucznio­wie naszej szko­ły po raz pierw­szy wzię­li udział w Ogól­no­pol­skim Kon­kur­sie Przed­mio­to­wym PANDA.
Kon­kurs ten ma na celu uroz­ma­ice­nie pro­gra­mu zajęć i zachę­ce­nie uczniów do roz­wi­ja­nia swo­ich umie­jęt­no­ści. Pyta­nia zawar­te w testach mia­ły zróż­ni­co­wa­ny sto­pień trud­no­ści, co pozwo­li­ło spraw­dzić wie­dzę każ­de­mu ucznio­wi. Kon­kurs prze­zna­czo­ny był dla uczniów szkół pod­sta­wo­wych (kla­sy IV- VIII) i szkół gim­na­zjal­nych (kla­sy III), a prze­pro­wa­dzo­ny z nastę­pu­ją­cych przed­mio­tów: mate­ma­ty­ki, języ­ka pol­skie­go, języ­ka angiel­skie­go, języ­ka nie­miec­kie­go, histo­rii, che­mii, fizy­ki, przy­ro­dy, bio­lo­gii i geografii.W naszej szko­le kon­kurs cie­szył się dużym zain­te­re­so­wa­niem, do udzia­łu w nim zgło­si­ło się kil­ku­dzie­się­ciu chęt­nych.  Pod opie­ką swo­ich nauczy­cie­li (p. A. Bistroń i p. J. Siko­ra) do kon­kur­su przy­go­to­wy­wa­li się ucznio­wie z klas czwar­tych i pią­tych z dwóch przed­mio­tów: przy­ro­dy  i geo­gra­fii. Wszy­scy ucznio­wie, któ­rzy bra­li w nim udział otrzy­ma­li dyplom uzna­nia, a naj­lep­si dyplom lau­re­ata i wyróżnienia.Tytuł Lau­re­ata z geo­gra­fii otrzy­mał Niko­dem Socha z kl. V d, a wyróż­nie­nia z tego przed­mio­tu uzy­ska­ły: Niko­la Kożycz­kow­ska, Zuzan­na Bor­ska z kl. V f, Wik­to­ria Wołod­ko, Sara Patel­czyk z kl. V e oraz Maria Sło­wy z kl. V d. Z klas czwar­tych z przy­ro­dy tytu­łem Lau­re­ata mogą pochwa­lić się: Mał­go­rza­ta Dampz z kl. IV e, Joachim Czech z kl. IV d oraz Wero­ni­ka Hebel z kl. IV a. Wyróż­nie­nia otrzy­ma­li: Nata­lia Wasiel­ke, Julia Liet­zau, Michał Cyra, Kor­ne­lia Kołw­zan, Zuzan­na Pasz­ki, Mari­ka Muraw­ska, Nata­lia Siroc­ka, Jakub Teder­ko, Niko­dem Ostoj­ski, Pau­li­na Pastu­cha oraz Niko­dem Dąbek. Bar­dzo ser­decz­nie gra­tu­lu­je­my wszyst­kim nagrodzonym!


Wstecz