Pan­da 2019

2W dniu 5 kwiet­nia 2019 r. uczniowie naszej szkoły po raz pier­wszy wzięli udzi­ał w Ogólnopol­skim Konkur­sie Przed­miotowym PANDA.
Konkurs ten ma na celu uroz­maice­nie pro­gra­mu zajęć i zachęce­nie uczniów do rozwi­ja­nia swoich umiejęt­noś­ci. Pyta­nia zawarte w tes­tach miały zróżni­cow­any stopień trud­noś­ci, co poz­woliło sprawdz­ić wiedzę każde­mu uczniowi. Konkurs przez­nac­zony był dla uczniów szkół pod­sta­wowych (klasy IV- VIII) i szkół gim­naz­jal­nych (klasy III), a przeprowad­zony z następu­ją­cych przed­miotów: matem­aty­ki, języ­ka pol­skiego, języ­ka ang­iel­skiego, języ­ka niemieck­iego, his­torii, chemii, fizy­ki, przy­rody, biologii i geografii.W naszej szkole konkurs cieszył się dużym zain­tere­sowaniem, do udzi­ału w nim zgłosiło się kilkudziesię­ciu chęt­nych.  Pod opieką swoich nauczy­cieli (p. A. Bistroń i p. J. Siko­ra) do konkur­su przy­go­towywali się uczniowie z klas czwartych i pią­tych z dwóch przed­miotów: przy­rody  i geografii. Wszyscy uczniowie, którzy brali w nim udzi­ał otrzy­mali dyplom uzna­nia, a najlep­si dyplom lau­re­a­ta i wyróżnienia.Tytuł Lau­re­a­ta z geografii otrzy­mał Niko­dem Socha z kl. V d, a wyróżnienia z tego przed­mio­tu uzyskały: Niko­la Koży­czkows­ka, Zuzan­na Bors­ka z kl. V f, Wik­to­ria Wołod­ko, Sara Patel­czyk z kl. V e oraz Maria Słowy z kl. V d. Z klas czwartych z przy­rody tytułem Lau­re­a­ta mogą pochwal­ić się: Mał­gorza­ta Dampz z kl. IV e, Joachim Czech z kl. IV d oraz Weroni­ka Hebel z kl. IV a. Wyróżnienia otrzy­mali: Natalia Wasielke, Julia Liet­zau, Michał Cyra, Kor­nelia Kołwzan, Zuzan­na Pasz­ki, Mari­ka Murawska, Natalia Siroc­ka, Jakub Ted­erko, Niko­dem Osto­js­ki, Pauli­na Pas­tucha oraz Niko­dem Dąbek. Bard­zo serdecznie grat­u­lu­je­my wszys­tkim nagrodzonym!


Wstecz