Pącz­ko­wy zawrót gło­wy u logopedów

4Tłu­sty czwar­tek to jeden z naj­bar­dziej wycze­ki­wa­nych dni w roku. W ramach tak wyjąt­ko­we­go świę­ta na zaję­ciach logo­pe­dycz­nych rów­nież nie mogło zabrak­nąć pączków.
Tego dnia dzie­ci ćwi­czy­ły pącz­ko­wą gim­na­sty­kę buzi i języ­ka, wyko­ny­wa­ły ćwi­cze­nia sekwen­cyj­ne oraz kate­go­ry­za­cji. Utrwa­la­ły gło­ski przez dopa­so­wa­nie pącz­ków do  odpo­wied­nich sylab.  Zaję­cia zor­ga­ni­zo­wa­ne zosta­ły w gru­pach pań: Karo­li­ny Mach i Wero­ni­ki Engelbrecht.

 


Wstecz