Owo­co­wo-warzyw­nie w gru­pie „Weso­łe Nutki”

FB_IMG_1604835938596W gru­pie OP5B jesien­ny nastrój zapa­no­wał na dobre! Jest to bar­dzo wdzięcz­na i kolo­ro­wa pora roku, któ­ra przy­no­si nam wie­le darów z sadu, ogro­du, par­ku, jak i lasu. Jest to też ide­al­na oka­zja, aby kształ­to­wać u dzie­ci proz­dro­wot­ne posta­wy. Przy owo­co­wo — warzyw­nej tema­ty­ce plan aktyw­no­ści był bar­dzo napięty.
Dzie­ci bra­ły udział w zaję­ciach kuli­nar­nych, pod­czas któ­rych pod opie­ką pań kom­po­no­wa­ły owo­co­we musy, robi­ły owo­co­we szasz­ły­ki oraz kolo­ro­we kanap­ki. Dzie­ci dziel­nie kro­iły owo­ce i warzy­wa. Przy owo­co­wych szasz­ły­kach nadzie­wa­ły róż­no­rod­ne owo­ce na wyka­łacz­ki. Wszyst­kie prze­ką­ski szyb­ko znik­nę­ły, bo dzie­ciom sma­ku­je naj­le­piej to, co same przy­go­to­wu­ją. Oczy­wi­ście owo­ce i warzy­wa wyko­rzy­sta­li­śmy rów­nież do degu­sta­cji, przy oka­zji bawiąc się w roz­po­zna­wa­nie sma­ków i zapa­chów. Zro­bi­li­śmy rów­nież kon­kurs na „Nasze kwa­śne min­ki jak cytryn­ki”. Wspól­nie wyko­na­li­śmy kil­ka warzyw­nych lud­ków, oj ile śmie­chu przy tym było i fan­ta­zji dzie­ci, któ­re swo­je kom­po­zy­cje wyko­na­ły z papie­ro­wych ele­men­tów warzyw­nych. Przy oma­wia­niu owo­ców egzo­tycz­nych i sma­ko­wa­niu ana­na­sa, dzie­ci wyko­na­ły pra­cę pla­stycz­ną. Ćwi­czy­ły przy tym spraw­ność manu­al­ną pal­ców i dło­ni. Liczy­my, że dzię­ki takim zaję­ciom zachę­ca­my dzie­ci do spo­ży­wa­nia warzyw i owo­ców, a tak­że zwięk­szy­my ich świa­do­mość, jakie war­to­ści odżyw­cze maję te pro­duk­ty, a przy oka­zji popra­wia­ją naszą odporność.


Wstecz