Owocowo-warzy­wnie w grupie „Wesołe Nutki”

FB_IMG_1604835938596W grupie OP5B jesi­en­ny nas­trój zapanował na dobre! Jest to bard­zo wdz­ięcz­na i kolorowa pora roku, która przynosi nam wiele darów z sadu, ogro­du, parku, jak i lasu. Jest to też ide­al­na okaz­ja, aby ksz­tał­tować u dzieci prozdrowotne postawy. Przy owocowo — warzy­wnej tem­atyce plan akty­wnoś­ci był bard­zo napięty.
Dzieci brały udzi­ał w zaję­ci­ach kuli­narnych, pod­czas których pod opieką pań kom­ponowały owocowe musy, robiły owocowe sza­szły­ki oraz kolorowe kanap­ki. Dzieci dziel­nie kroiły owoce i warzy­wa. Przy owocowych sza­szłykach nadziewały różnorodne owoce na wykałacz­ki. Wszys­tkie przekąs­ki szy­bko zniknęły, bo dzieciom smaku­je najlepiej to, co same przy­go­towu­ją. Oczy­wiś­cie owoce i warzy­wa wyko­rzys­tal­iśmy również do degus­tacji, przy okazji baw­iąc się w rozpoz­nawanie smaków i zapachów. Zro­bil­iśmy również konkurs na „Nasze kwaśne min­ki jak cytryn­ki”. Wspól­nie wykon­al­iśmy kil­ka warzy­wnych lud­ków, oj ile śmiechu przy tym było i fan­tazji dzieci, które swo­je kom­pozy­c­je wykon­ały z papierowych ele­men­tów warzy­wnych. Przy omaw­ia­n­iu owoców egzo­ty­cznych i smakowa­niu ananasa, dzieci wykon­ały pracę plas­ty­czną. Ćwiczyły przy tym sprawność man­u­al­ną pal­ców i dłoni. Liczymy, że dzię­ki takim zaję­ciom zachę­camy dzieci do spoży­wa­nia warzyw i owoców, a także zwięk­szymy ich świado­mość, jakie wartoś­ci odży­w­cze maję te pro­duk­ty, a przy okazji popraw­ia­ją naszą odporność.


Wstecz