Owo­co­we zakoń­cze­nie roku

sdrW świe­tli­cy szkol­nej odby­ło się owo­co­we zakoń­cze­nie roku. Dzie­ci mogły sma­ko­wać róż­ne owo­ce i pozna­wać nowe sma­ki. Roz­ma­wia­li­śmy o owo­cach i warzy­wach, i ich wpły­wie na nasze zdrowie.
Dzie­ci z uśmie­chem i sma­kiem uczest­ni­czy­ły w akcji “owo­ce w szko­le”. Życzy­my wszyst­kim dzie­ciom smacz­nych owo­co­wych kolo­ro­wych wakacji.


Wstecz