Owo­ce i warzy­wa w szkole

1Celem tego pro­gra­mu dla szkół jest trwa­ła zmia­na nawy­ków żywie­nio­wych dzie­ci poprzez zwięk­sze­nie udzia­łu owo­ców i warzyw w ich codzien­nej die­cie. Pro­gram ma rów­nież na celu pro­pa­go­wa­nie zdro­we­go odży­wia­nia poprzez dzia­ła­nia towa­rzy­szą­ce o cha­rak­te­rze edu­ka­cyj­nym reali­zo­wa­ne w szkole.
Kla­sa I d pod­czas zajęć przy­go­to­wy­wa­ła pysz­ne, zdro­we i ape­tycz­nie wyglą­da­ją­ce kanap­ki. Dzie­ci z zapa­łem zabra­ły się do kro­je­nia, sma­ro­wa­nia i oczy­wi­ście degu­sto­wa­nia przy­go­to­wa­ne­go posił­ku. Na tale­rzy­kach i deskach zna­la­zły się rzod­kiew­ki, pomi­do­ry, ogór­ki, papry­ka, sała­ta, szczy­pio­rek czy cebu­la. Tego dnia zapach świe­żych warzyw uno­sił się w całej sali lek­cyj­nej. Nie zabra­kło rów­nież roz­mów o war­to­ściach odżyw­czych i wita­mi­nach zawar­tych w warzy­wach oraz o zasa­dach kul­tu­ry zacho­wa­nia pod­czas posił­ku. Dzie­ci pamię­ta­ły tak­że o zasa­dach higie­ny pod­czas przy­go­to­wy­wa­nia posił­ków — o koniecz­no­ści  mycia rąk oraz warzyw. 


Wstecz