Owoce i warzy­wa w szkole

1Celem tego pro­gra­mu dla szkół jest trwała zmi­ana nawyków żywieniowych dzieci poprzez zwięk­sze­nie udzi­ału owoców i warzyw w ich codzi­en­nej diecie. Pro­gram ma również na celu propagowanie zdrowego odży­wia­nia poprzez dzi­ała­nia towarzyszące o charak­terze eduka­cyjnym real­i­zowane w szkole.
Klasa I d pod­czas zajęć przy­go­towywała pyszne, zdrowe i apety­cznie wyglą­da­jące kanap­ki. Dzieci z zapałem zabrały się do kro­je­nia, smarowa­nia i oczy­wiś­cie degus­towa­nia przy­go­towanego posiłku. Na talerzykach i deskach znalazły się rzod­kiew­ki, pomi­do­ry, ogór­ki, papry­ka, sała­ta, szczy­p­i­orek czy cebu­la. Tego dnia zapach świeżych warzyw unosił się w całej sali lek­cyjnej. Nie zabrakło również rozmów o wartoś­ci­ach odży­w­czych i wit­a­m­i­nach zawartych w warzywach oraz o zasadach kul­tu­ry zachowa­nia pod­czas posiłku. Dzieci pamię­tały także o zasadach higieny pod­czas przy­go­towywa­nia posiłków — o koniecznoś­ci  mycia rąk oraz warzyw. 


Wstecz