Otrzę­si­ny czwartaków

SONY DSCZgod­nie z tra­dy­cją naszej szko­ły, rok­rocz­nie odby­wa się przy­ję­cie uczniów klas czwar­tych  do gro­na „star­sza­ków” poprzez udział w otrzę­si­nach. W  tym roku odby­ły się one 5 paź­dzier­ni­ka i zaty­tu­ło­wa­ne były: „File­mon i Boni­fa­cy. Po pro­stu koci świat…” Ucznio­wie klas 4 w prze­bra­niach kotów zosta­li pod­da­ni róż­nym pró­bom, któ­re wpro­wa­dzi­ły ich w świat „star­sza­ków”. Samo­rząd Uczniow­ski przy­go­to­wał dla młod­szych kole­gów weso­łe kon­ku­ren­cje. Przed­sta­wi­cie­le klas bra­li udział m.in. w tzw. ”kocim malo­wa­niu”, gdzie zada­niem było nama­lo­wa­nie por­tre­tu swo­je­go wycho­waw­cy. Kla­sa 4A zakoń­czy­ła tę pró­bę z wiel­kim suk­ce­sem-por­tret pani Domi­ni­ki Lebiec­kiej naj­bar­dziej spodo­bał się jury. Następ­nie czwar­to­kla­si­ści spo­ży­wa­li kocią kar­mę, czy­li prze­pysz­ną owsian­kę z mali­na­mi. Nie­ste­ty, nie wszy­scy wytrwa­li w degu­sta­cji. Kla­sa 4F oka­za­ła się tu zwy­cięz­cą. Nie zabra­kło też kon­ku­ren­cji, któ­ra spraw­dza­ła wie­dzę „czwartaków”.”Mózgu paro­wa­nie”, czy­li quiz wie­dzy z róż­nych przed­mio­tów wygra­ła kla­sa 4B i w nagro­dę otrzy­ma­ła mózg Ein­ste­ina. Nie­do­ści­gnio­na w następ­nym zada­niu oka­za­ła się kla­sa 4C,która w eks­pre­so­wym tem­pie zakoń­czy­ła bieg z jaj­kiem. W kolej­nej kon­ku­ren­cji bra­li udział gospo­da­rze klas. Ich zada­niem było napi­sać imię i nazwi­sko wycho­waw­cy bez uży­cie rąk i nóg. Tę sztu­kę opa­no­wał bez pro­ble­mu gospo­darz kla­sy 4E. Przez ostat­nią pró­bę musia­ła przejść już cała kla­sa, a nie wybra­ni przed­sta­wi­cie­le. A było to ”kocie zawo­dze­nie”, czy­li pre­zen­ta­cja ulu­bio­nej pio­sen­ki. Tutaj kla­sa 4D odnio­sła zwy­cię­stwo. Samo­rząd Uczniow­ski zakoń­czył tę część otrzę­sin uro­czy­stą przy­się­gą. Potem czwar­to­kla­si­ści mogli oddać się już tyl­ko kociej zaba­wie przy dźwię­kach muzyki.


Wstecz