Otrzęsiny czwartaków

SONY DSCZgod­nie z trady­cją naszej szkoły, rokrocznie odby­wa się przyję­cie uczniów klas czwartych  do grona „starsza­ków” poprzez udzi­ał w otrzęsi­nach. W  tym roku odbyły się one 5 październi­ka i zaty­tułowane były: „File­mon i Boni­fa­cy. Po pros­tu koci świat…” Uczniowie klas 4 w prze­bra­ni­ach kotów zostali pod­dani różnym próbom, które wprowadz­iły ich w świat „starsza­ków”. Samorząd Uczniows­ki przy­go­tował dla młod­szych kolegów wesołe konkurenc­je. Przed­staw­iciele klas brali udzi­ał m.in. w tzw. ”kocim mal­owa­niu”, gdzie zadaniem było namalowanie portre­tu swo­jego wychowaw­cy. Klasa 4A zakończyła tę próbę z wielkim sukce­sem-portret pani Domini­ki Lebieck­iej najbardziej spodobał się jury. Następ­nie czwartok­lasiś­ci spoży­wali kocią kar­mę, czyli przepyszną owsiankę z mali­na­mi. Nieste­ty, nie wszyscy wytr­wali w degus­tacji. Klasa 4F okaza­ła się tu zwycięzcą. Nie zabrakło też konkurencji, która sprawdza­ła wiedzę „czwartaków”.”Mózgu parowanie”, czyli quiz wiedzy z różnych przed­miotów wygrała klasa 4B i w nagrodę otrzy­mała mózg Ein­steina. Niedoś­cigniona w następ­nym zada­niu okaza­ła się klasa 4C,która w ekspre­sowym tem­pie zakończyła bieg z jajkiem. W kole­jnej konkurencji brali udzi­ał gospo­darze klas. Ich zadaniem było napisać imię i nazwisko wychowaw­cy bez uży­cie rąk i nóg. Tę sztukę opanował bez prob­le­mu gospo­darz klasy 4E. Przez ostat­nią próbę musi­ała prze­jść już cała klasa, a nie wybrani przed­staw­iciele. A było to ”kocie zawodze­nie”, czyli prezen­tac­ja ulu­bionej piosen­ki. Tutaj klasa 4D odniosła zwycięst­wo. Samorząd Uczniows­ki zakończył tę część otrzęsin uroczys­tą przysięgą. Potem czwartok­lasiś­ci mogli odd­ać się już tylko kociej zabaw­ie przy dźwiękach muzyki.


Wstecz