Otrzę­si­ny 2022 w kla­sach czwartych

SONY DSCDnia 30 wrze­śnia 2022 roku ucznio­wie klas czwar­tych Szko­ły Pod­sta­wo­wej nr 1 im. Lecha Bąd­kow­skie­go w Luzi­nie zosta­li pod­da­ni  tra­dy­cyj­ne­mu obrzę­do­wi otrzę­sin, po któ­rym uro­czy­ście przy­ję­to ich do spo­łecz­no­ści klas IV-VIII naszej szko­ły. Impre­za odby­ła się na tere­nie arbo­re­tum przy sie­dzi­bie Nad­le­śnic­twa w Luzi­nie i mia­ła cha­rak­ter inte­gra­cyj­ny. Tego dnia czwar­to­kla­si­ści prze­bra­ni, z uma­lo­wa­ny­mi twa­rza­mi  wśród egzo­tycz­nych roślin w arbo­re­tum mie­li oka­zję doglą­dać  ogni­ska, przy któ­rym pie­czo­no kieł­ba­ski, chleb, pianki.
Dzie­ci mogły rów­nież  poznać  cechy róż­nią­ce liście poszcze­gól­nych gatun­ków drzew oraz owo­ce i nasio­na, a tak­że roz­po­zna­wać i nazy­wać pod­sta­wo­we gatun­ki drzew liścia­stych i igla­stych oraz grzy­bów. Tego dnia przy­padł rów­nież Dzień Chło­pa­ka. Dziew­czyn­ki przy­go­to­wa­ły dla swo­ich kole­gów z kla­sy drob­ne upo­min­ki. Atrak­cją otrzę­sin były, jak zawsze, gry i zaba­wy inte­gra­cyj­ne; w tym ponad­cza­so­wa zaba­wa w pod­cho­dy, któ­ra spra­wi­ła dzie­ciom mnó­stwo rado­ści. Impre­zę otrzę­sin dla swo­ich pod­opiecz­nych przy­go­to­wa­li wycho­waw­cy klas czwar­tych: p. Mie­czy­sław Brze­ski, p. Karo­li­na Mach, p. Domi­ni­ka Lebiec­ka oraz p. Wero­ni­ka Szy­mań­ska. Czwar­to­kla­si­ści bawi­li się dosko­na­le, sprzy­ja­ła im pięk­na, sło­necz­na pogo­da. Ucznio­wie klas czwar­tych  zaj­mu­ją od 30 wrze­śnia zaszczyt­ne mia­no uczniów klas star­szych Szko­ły Pod­sta­wo­wej nr 1 im. Lecha Bąd­kow­skie­go w Luzinie.


Wstecz