Otrzę­si­ny 2020

3Dnia 11 wrze­śnia 2020 r. ucznio­wie klas czwar­tych Szko­ły Pod­sta­wo­wej nr 1 w Luzi­nie obcho­dzi­li swo­je świę­to. Przy­ję­cie uczniów w poczet klas czwar­tych tzw. otrzę­si­ny oby­ły się w tym roku szkol­nym poza mura­mi szko­ły, w Arbo­re­tum w Luzinie.
W tym uro­kli­wym miej­scu, na łonie przy­ro­dy dzie­ci z  klas czwar­tych z zacho­wa­niem reżi­mu sani­tar­ne­go, pod czuj­nym okiem nauczy­cie­li dziel­nie roz­pa­li­ły ogni­sko , pie­kły kieł­ba­ski , inte­gro­wa­ły się pod­czas wspól­nej zaba­wy. Pięk­na, sło­necz­na aura spra­wi­ła, że ucznio­wie klas czwar­tych mogli zoba­czyć wie­le odmian drzew i krze­wów rosną­cych w Arbo­re­tum. Oprócz atrak­cji przy­rod­ni­czych  dzie­ci mia­ły moż­li­wość  bawić się na świe­żym powie­trzu, korzy­sta­jąc z ostat­nich dni lata. Uczniom klas czwar­tych życzy­my uda­ne­go roku szkol­ne­go 2020/2021 !


Wstecz