Otrzęsiny 2020

3Dnia 11 wrześ­nia 2020 r. uczniowie klas czwartych Szkoły Pod­sta­wowej nr 1 w Luzinie obchodzili swo­je świę­to. Przyję­cie uczniów w poczet klas czwartych tzw. otrzęsiny obyły się w tym roku szkol­nym poza mura­mi szkoły, w Arbore­tum w Luzinie.
W tym urokli­wym miejs­cu, na łonie przy­rody dzieci z  klas czwartych z zachowaniem reżimu san­i­tarnego, pod czu­jnym okiem nauczy­cieli dziel­nie roz­pal­iły ognisko , piekły kiełbas­ki , inte­growały się pod­czas wspól­nej zabawy. Pięk­na, słonecz­na aura spraw­iła, że uczniowie klas czwartych mogli zobaczyć wiele odmi­an drzew i krzewów ros­ną­cych w Arbore­tum. Oprócz atrakcji przy­rod­niczych  dzieci miały możli­wość  baw­ić się na świeżym powi­etrzu, korzys­ta­jąc z ostat­nich dni lata. Uczniom klas czwartych życzymy udanego roku szkol­nego 2020/2021 !


Wstecz