Orga­ni­za­cja pra­cy Szko­ły Pod­sta­wo­wej nr 1 im. Lecha Bąd­kow­skie­go w Luzi­nie w roku szkol­nym 2020/2021

Pro­ce­du­ry bez­pie­czeń­stwa obo­wią­zu­ją­ce w Szko­le Pod­sta­wo­wej nr 1 im. Lecha Bąd­kow­skie­go w Luzinie←kliknij tutaj

Z uwa­gi na wzno­wie­nie zajęć sta­cjo­nar­nych od 1 wrze­śnia 2020 r., w celu zapew­nie­nia bez­pie­czeń­stwa w szko­le w cza­sie obo­wią­zy­wa­nia sta­nu epi­de­mii wpro­wa­dzo­no na tere­nie pla­ców­ki sze­reg zmian orga­ni­za­cyj­nych oraz pro­ce­du­ry bez­pie­czeń­stwa. Poni­żej naj­waż­niej­sze infor­ma­cje na ten temat.

Pierw­sze zaję­cia w szko­le będą się roz­po­czy­na­ły o godz. 7:30.

Zaję­cia dla poszcze­gól­nych grup uczniów nie będą roz­po­czy­nać się o tej samej porze. Dzie­ci z oddzia­łów przed­szkol­nych będą roz­po­czy­na­ły zaję­cia o 7:30 i 8:00, dzie­ci z klas I‑III podzie­lo­ne zosta­ły na dwie zmia­ny, ucznio­wie klas IV-VI będą roz­po­czy­nać zaję­cia w trzech gru­pach: 7:30, 8:25 i 9:20.

Więk­szość zajęć dany zespół kla­so­wy będzie miał w jed­nej sali lek­cyj­nej. Wyjąt­kiem będą m.in. zaję­cia z infor­ma­ty­ki, wycho­wa­nia fizycz­ne­go, zaję­cia spe­cja­li­stycz­ne. Szcze­gó­ły w pla­nach lek­cji i zajęć.

Tam gdzie było to moż­li­we zmie­nio­no roz­sta­wie­nie sto­li­ków i krze­seł w kla­sach (zwięk­sze­nie dystansu)

Ucznio­wie będą korzy­stać z odręb­nych wejść do szko­ły. Odzia­ły przed­szkol­ne (obiekt przy uli­cy Szkol­nej) — wej­ścia na halę spor­to­wą, kla­sy I‑III wej­ście nr 3 (od stro­ny hali spor­to­wej) kla­sy IV-VI  wej­ście nr 1 i 5.

Nastą­pi­ły zmia­ny w szat­ni szkol­nej. Część sza­fek prze­nie­sio­no w inne miejsca.

Na kory­ta­rzach szkol­nych wyzna­czo­no stre­fy dla poszcze­gól­nych grup uczniów.

Do nie­zbęd­ne­go mini­mum został ogra­ni­czo­ny wstęp osób z zewnątrz na teren szkoły.

Odbiór dzie­ci przy­pro­wa­dza­nych do szko­ły albo koń­czą­cych zaję­cia odby­wać się będzie przy wyzna­czo­nych wejściach.

Uru­cho­mio­no punkt obsłu­gi inte­re­san­tów przy wej­ściu nr 2 (sta­re wej­ście do szko­ły, przy ogród­ku sensorycznym)

Uczniów zobo­wią­zu­je się, by nie przy­cho­dzi­li do szko­ły wcze­śniej niż 10 min przed roz­po­czę­ciem zajęć.

Obo­wią­zu­je dezyn­fek­cja rąk oraz zasła­nia­nie ust i nosa wszyst­kich wcho­dzą­cych na teren szko­ły. Oso­bom doro­słym oraz w uza­sad­nio­nych przy­pad­kach rów­nież uczniom, przy wej­ściu na teren szko­ły będzie mie­rzo­na temperatura.

Pod­czas przerw mię­dzy­lek­cyj­nych, na prze­strze­niach wspól­nych (kory­ta­rze, toa­le­ty, klat­ki scho­do­we) wszyst­kich (rów­nież uczniów) obo­wią­zu­je zasła­nia­nie ust i nosa (masecz­ki, przyłbice)

Przy wej­ściach oraz w każ­dej kla­sie znaj­du­ją się środ­ki dezyn­fek­cyj­ne oraz papie­ro­we ręcz­ni­ki oraz ręka­wicz­ki jednorazowe. 

Wpro­wa­dzo­no cał­ko­wi­ty zakaz posy­ła­nia do szko­ły, a tak­że wkra­cza­nia na jej teren uczniów i osób prze­by­wa­ją­cych na kwa­ran­tan­nie lub w izo­la­cji domo­wej oraz z obja­wa­mi cho­ro­bo­wy­mi suge­ru­ją­cy­mi infek­cję gór­nych dróg odde­cho­wych (kaszel, gorącz­ka, bóle mię­śni, ogól­ne zmę­cze­nie, nagła utra­ta węchu, wysyp­ka). Tacy ucznio­wie i doro­śli powin­ni bez­względ­nie zostać w domu i sko­rzy­stać z tele­po­ra­dy lekarza.

W przy­pad­ku uczniów, u któ­rych wystą­pią obja­wy infek­cji gór­nych dróg odde­cho­wych pod­czas zajęć szkol­nych zasto­so­wa­na zosta­nie opra­co­wa­na przez Pań­stwo­we­go Powia­to­we­go Inspek­to­ra Sani­tar­ne­go w Wej­he­ro­wie nastę­pu­ją­ca procedura:

  1. Odizo­lo­wa­nie ucznia wyka­zu­ją­ce­go obja­wy infek­cji gór­nych dróg odde­cho­wych od resz­ty uczniów, w miej­scu przy­go­to­wa­nym na taką sytu­ację — zapew­nie­nie opie­ki w tym cza­sie przez oso­bę wypo­sa­żo­ną w środ­ki ochro­ny indywidualnej.
  2. Zawia­do­mie­nie rodzica/opiekuna o zaist­nia­łej sytu­acji — odbiór dziec­ka z pla­ców­ki (wska­za­ny trans­port własny).
  3. Rodzic powi­nien skon­tak­to­wać się z leka­rzem. Jeśli lekarz będzie podej­rze­wał zacho­ro­wa­nie na Covid-19 –zle­ci test w kie­run­ku Sars-CoV‑2 i zawia­do­mi odpo­wied­nią sta­cję sani­tar­no-epi­de­mio­lo­gicz­ną, któ­ra podej­mie sto­sow­ne działania.
  4. Do cza­su uzy­ska­nia wyni­ku testu w kie­run­ku Sars-Cov‑2 i pod­ję­cia sto­sow­nych dzia­łań przez Sta­cję Sani­tar­no-Epi­de­mio­lo­gicz­ną, dyrek­cja pla­ców­ki powin­na zarzą­dzić wzmo­że­nie reżi­mu sani­tar­ne­go, wie­trze­nie sal lek­cyj­nych i holi, dezyn­fek­cję powierzch­ni, a tak­że ewen­tu­al­nie zale­cić rodzicom/ opie­ku­nom np. za pośred­nic­twem dzien­ni­ka elek­tro­nicz­ne­go, samo­ob­ser­wa­cję sta­nu zdro­wia dzie­ci i innych domow­ni­ków, z uwa­gi na „wystą­pie­nie obja­wów infek­cji gór­nych dróg odde­cho­wych u jed­ne­go z uczniów/ pra­cow­ni­ków placówki”.
  5. Jeśli wynik testu w kie­run­ku Sars-Cov‑2 będzie dodat­ni – wów­czas pra­cow­nik sta­cji sani­tar­no epi­de­mio­lo­gicz­nej w try­bie docho­dze­nia epi­de­mio­lo­gicz­ne­go będzie nie­zwłocz­nie kon­tak­to­wał się ze wska­za­ną przez Pań­stwa oso­bą decy­zyj­ną w pla­ców­ce. Koniecz­ne będzie usta­le­nie osób z kon­tak­tu z oso­bą z wyni­kiem dodat­nim testu, w celu obję­cia ich kwa­ran­tan­ną lub nad­zo­rem epi­de­mio­lo­gicz­nym. Koniecz­ne będzie rów­nież prze­pro­wa­dze­nie dezyn­fek­cji placówki.

Wstecz