Orga­ni­za­c­ja pra­cy Szkoły Pod­sta­wowej nr 1 im. Lecha Bąd­kowskiego w Luzinie w roku szkol­nym 2020/2021

Pro­ce­dury bez­pieczeńst­wa obow­iązu­jące w Szkole Pod­sta­wowej nr 1 im. Lecha Bąd­kowskiego w Luzinie←kliknij tutaj

Z uwa­gi na wznowie­nie zajęć stacjonarnych od 1 wrześ­nia 2020 r., w celu zapewnienia bez­pieczeńst­wa w szkole w cza­sie obow­iązy­wa­nia stanu epi­demii wprowad­zono na tere­nie placów­ki szereg zmi­an orga­ni­za­cyjnych oraz pro­ce­dury bez­pieczeńst­wa. Poniżej najważniejsze infor­ma­c­je na ten temat.

Pier­wsze zaję­cia w szkole będą się rozpoczy­nały o godz. 7:30.

Zaję­cia dla poszczegól­nych grup uczniów nie będą rozpoczy­nać się o tej samej porze. Dzieci z odd­zi­ałów przed­szkol­nych będą rozpoczy­nały zaję­cia o 7:30 i 8:00, dzieci z klas I‑III podzielone zostały na dwie zmi­any, uczniowie klas IV-VI będą rozpoczy­nać zaję­cia w trzech gru­pach: 7:30, 8:25 i 9:20.

Więk­szość zajęć dany zespół kla­sowy będzie miał w jed­nej sali lek­cyjnej. Wyjątkiem będą m.in. zaję­cia z infor­maty­ki, wychowa­nia fizy­cznego, zaję­cia spec­jal­isty­czne. Szczegóły w planach lekcji i zajęć.

Tam gdzie było to możli­we zmieniono rozstaw­ie­nie sto­lików i krze­seł w klasach (zwięk­sze­nie dystansu)

Uczniowie będą korzys­tać z odręb­nych wejść do szkoły. Odzi­ały przed­szkolne (obiekt przy uli­cy Szkol­nej) — wejś­cia na halę sportową, klasy I‑III wejś­cie nr 3 (od strony hali sportowej) klasy IV-VI  wejś­cie nr 1 i 5.

Nastąpiły zmi­any w szat­ni szkol­nej. Część szafek prze­nie­siono w inne miejsca.

Na kory­tarzach szkol­nych wyz­nac­zono stre­fy dla poszczegól­nych grup uczniów.

Do niezbęd­nego min­i­mum został ogranic­zony wstęp osób z zewnątrz na teren szkoły.

Odbiór dzieci przyprowadzanych do szkoły albo kończą­cych zaję­cia odby­wać się będzie przy wyz­nac­zonych wejściach.

Uru­chomiono punkt obsłu­gi intere­san­tów przy wejś­ciu nr 2 (stare wejś­cie do szkoły, przy ogród­ku sensorycznym)

Uczniów zobow­iązu­je się, by nie przy­chodzili do szkoły wcześniej niż 10 min przed rozpoczę­ciem zajęć.

Obow­iązu­je dezyn­fekc­ja rąk oraz zasła­ni­an­ie ust i nosa wszys­t­kich wchodzą­cych na teren szkoły. Osobom dorosłym oraz w uza­sad­nionych przy­pad­kach również uczniom, przy wejś­ciu na teren szkoły będzie mier­zona temperatura.

Pod­czas prz­erw międzylek­cyjnych, na przestrzeni­ach wspól­nych (kory­tarze, toale­ty, klat­ki schodowe) wszys­t­kich (również uczniów) obow­iązu­je zasła­ni­an­ie ust i nosa (masecz­ki, przyłbice)

Przy wejś­ci­ach oraz w każdej klasie zna­j­du­ją się środ­ki dezyn­fek­cyjne oraz papierowe ręczni­ki oraz rękaw­icz­ki jednorazowe. 

Wprowad­zono całkow­ity zakaz posyła­nia do szkoły, a także wkracza­nia na jej teren uczniów i osób prze­by­wa­ją­cych na kwaran­tan­nie lub w izo­lacji domowej oraz z objawa­mi chorobowy­mi sugeru­ją­cy­mi infekcję górnych dróg odd­e­chowych (kaszel, gorącz­ka, bóle mięśni, ogólne zmęcze­nie, nagła utra­ta węchu, wysyp­ka). Tacy uczniowie i dorośli powin­ni bezwzględ­nie zostać w domu i sko­rzys­tać z tele­po­rady lekarza.

W przy­pad­ku uczniów, u których wys­tąpią objawy infekcji górnych dróg odd­e­chowych pod­czas zajęć szkol­nych zas­tosowana zostanie opra­cow­ana przez Państ­wowego Powia­towego Inspek­to­ra San­i­tarnego w Wejherowie następu­ją­ca procedura:

  1. Odi­zolowanie ucz­nia wykazu­jącego objawy infekcji górnych dróg odd­e­chowych od resz­ty uczniów, w miejs­cu przy­go­towanym na taką sytu­ację — zapewnie­nie opie­ki w tym cza­sie przez osobę wyposażoną w środ­ki ochrony indywidualnej.
  2. Zaw­iadomie­nie rodzica/opiekuna o zaist­ni­ałej sytu­acji — odbiór dziec­ka z placów­ki (wskazany trans­port własny).
  3. Rodz­ic powinien skon­tak­tować się z lekarzem. Jeśli lekarz będzie pode­jrze­wał zachorowanie na Covid-19 –zle­ci test w kierunku Sars-CoV­‑2 i zaw­iado­mi odpowied­nią stację san­i­tarno-epi­demi­o­log­iczną, która pode­jmie stosowne działania.
  4. Do cza­su uzyska­nia wyniku tes­tu w kierunku Sars-Cov­‑2 i pod­ję­cia stosownych dzi­ałań przez Stację San­i­tarno-Epi­demi­o­log­iczną, dyrekc­ja placów­ki powin­na zarządz­ić wzmoże­nie reżimu san­i­tarnego, wietrze­nie sal lek­cyjnych i holi, dezyn­fekcję powierzch­ni, a także ewen­tu­al­nie zale­cić rodzicom/ opiekunom np. za pośred­nictwem dzi­en­ni­ka elek­tron­icznego, samoob­serwację stanu zdrowia dzieci i innych domown­ików, z uwa­gi na „wys­tąpi­e­nie objawów infekcji górnych dróg odd­e­chowych u jed­nego z uczniów/ pra­cown­ików placówki”.
  5. Jeśli wynik tes­tu w kierunku Sars-Cov­‑2 będzie dodat­ni – wów­czas pra­cown­ik stacji san­i­tarno epi­demi­o­log­icznej w try­bie dochodzenia epi­demi­o­log­icznego będzie niezwłocznie kon­tak­tował się ze wskazaną przez Państ­wa osobą decyzyjną w placów­ce. Konieczne będzie ustal­e­nie osób z kon­tak­tu z osobą z wynikiem dodat­nim tes­tu, w celu obję­cia ich kwaran­tan­ną lub nad­zorem epi­demi­o­log­icznym. Konieczne będzie również przeprowadze­nie dezyn­fekcji placówki.

Wstecz