„Opo­wieść gwiazdki”

8W dniu 22.12.2020r. wycho­waw­czy­ni Joan­na Brze­ska z pomo­cą p. Jani­ny Boj­ka w gru­pie OP 5A zor­ga­ni­zo­wa­ła wraz z dzieć­mi przed­sta­wie­nie świą­tecz­ne onli­ne dla rodzi­ców pt. „Opo­wieść gwiazd­ki”. Prze­pięk­na sce­no­gra­fia nada­ła tym wyjąt­ko­wym spo­tka­niu uro­czy­sty klimat.
Przed­sta­wie­nie było wyjąt­ko­we. Dzie­ci z dużym zaan­ga­żo­wa­niem  odgry­wa­ły swo­je role i prze­ży­wa­ły magię świąt Boże­go Naro­dze­nia. Nie zabra­kło rów­nież śpie­wa­nia kolęd, pasto­ra­łek i skła­da­nia życzeń. Pod­czas zajęć  dzie­ci wyko­na­ły świą­tecz­ne upo­min­ki z życze­nia­mi dla rodzi­ców. Wszyst­kim przed­szko­la­kom nale­żą się ogrom­ne pochwa­ły za zaan­ga­żo­wa­nie, per­fek­cyj­nie recy­to­wa­ne wier­szy­ki, śpie­wa­ne z zapa­łem kolę­dy i pasto­rał­ki, dzię­ki któ­rym stwo­rzy­ły wspa­nia­łą świą­tecz­ną atmosferę


Wstecz