„Opowieść gwiazd­ki”

8W dniu 22.12.2020r. wychowaw­czyni Joan­na Brzes­ka z pomocą p. Janiny Boj­ka w grupie OP 5A zor­ga­ni­zowała wraz z dzieć­mi przed­staw­ie­nie świąteczne online dla rodz­iców pt. „Opowieść gwiazd­ki”. Przepięk­na scenografia nadała tym wyjątkowym spotka­niu uroczysty klimat.
Przed­staw­ie­nie było wyjątkowe. Dzieci z dużym zaan­gażowaniem  odgry­wały swo­je role i przeży­wały mag­ię świąt Bożego Nar­o­dzenia. Nie zabrakło również śpiewa­nia kolęd, pas­torałek i składa­nia życzeń. Pod­czas zajęć  dzieci wykon­ały świąteczne upomin­ki z życzeni­a­mi dla rodz­iców. Wszys­tkim przed­szko­lakom należą się ogromne pochwały za zaan­gażowanie, per­fek­cyjnie recy­towane wier­szy­ki, śpiewane z zapałem kolędy i pas­torał­ki, dzię­ki którym stworzyły wspani­ałą świąteczną atmosferę


Wstecz