OP 5B w biblio­te­ce szkolnej

1W pierw­szym tygo­dniu lute­go dzie­ci wraz z wycho­waw­czy­nią roz­ma­wia­ły o baśniach i bajecz­kach oraz ogól­nie o tym, co daje nam czy­ta­nie książek.
W ramach oma­wia­ne­go tema­tu 07.02.2020r. przed­szko­la­ki wybra­ły się do szkol­nej biblio­te­ki. Celem wizy­ty było zapo­zna­nie dzie­ci z biblio­te­ką oraz czy­tel­nią. Spo­tka­nie w biblio­te­ce nie mogło się odbyć bez gło­śne­go czy­ta­nia. Pani biblio­te­kar­ka prze­czy­ta­ła bajecz­kę P. Car­na­vas pt.: „Pudeł­ko Han­ki”, któ­rej dzie­ci z zain­te­re­so­wa­niem słu­cha­ły i oma­wia­ły ją po wysłu­cha­niu . Przed­szko­la­ki podzię­ko­wa­ły i obie­ca­ły, że wró­cą do biblio­te­ki, aby móc wypo­ży­czać i korzy­stać z jej boga­tej ofer­ty dla dzieci.


Wstecz