OP 5B w bib­liotece szkolnej

1W pier­wszym tygod­niu lutego dzieci wraz z wychowaw­czynią roz­maw­iały o baś­ni­ach i bajeczkach oraz ogól­nie o tym, co daje nam czy­tanie książek.
W ramach omaw­ianego tem­atu 07.02.2020r. przed­szko­la­ki wybrały się do szkol­nej bib­liote­ki. Celem wiz­y­ty było zapoz­nanie dzieci z bib­lioteką oraz czytel­nią. Spotkanie w bib­liotece nie mogło się odbyć bez głośnego czy­ta­nia. Pani bib­liotekar­ka przeczy­tała bajeczkę P. Car­navas pt.: „Pudełko Han­ki”, której dzieci z zain­tere­sowaniem słuchały i omaw­iały ją po wysłucha­niu . Przed­szko­la­ki podz­iękowały i obiecały, że wrócą do bib­liote­ki, aby móc wypoży­czać i korzys­tać z jej bogatej ofer­ty dla dzieci.


Wstecz