Ogrom­ny sukces w ogólnopol­skim konkursie

Uczniowie naszej szkoły Tymon Sus­dorf z kl. V b i Dominik Sus­dorf z kl. I b wraz z rodzi­ca­mi zostali zwycięz­ca­mi ogólnopol­skiego konkur­su. Muzeum His­torii Pol­s­ki pod patronatem Min­is­terst­wa Kul­tu­ry i Dziedz­ict­wa Nar­o­dowego orga­ni­zowało pro­jekt eduka­cyjny “Spacerown­ik rodzin­ny”, którego przed­miotem było opra­cow­anie trasy spaceru tem­aty­cznego w przestrzeni lokalnej z uwzględ­nie­niem różnych walorów turystycznych.
I miejsce w ogólnopol­skim konkur­sie zajęła rodz­i­na Sus­dorf za pracę zaty­tułowaną “Ślada­mi Niezłom­nych w Luzinie”, w której zaprasza na spac­er po naszej pięknej, kaszub­skiej miejs­cowoś­ci. Prowadząc przez ciekawe miejs­ca, opowia­da o jej his­torii oraz bohat­er­ach z cza­sów II Wojny Świa­towej. Serdecznie gratulujemy!