Ogrom­ny suk­ces w ogól­no­pol­skim konkursie

Ucznio­wie naszej szko­ły Tymon Sus­dorf z kl. V b i Domi­nik Sus­dorf z kl. I b wraz z rodzi­ca­mi zosta­li zwy­cięz­ca­mi ogól­no­pol­skie­go kon­kur­su. Muzeum Histo­rii Pol­ski pod patro­na­tem Mini­ster­stwa Kul­tu­ry i Dzie­dzic­twa Naro­do­we­go orga­ni­zo­wa­ło pro­jekt edu­ka­cyj­ny “Spa­ce­row­nik rodzin­ny”, któ­re­go przed­mio­tem było opra­co­wa­nie tra­sy spa­ce­ru tema­tycz­ne­go w prze­strze­ni lokal­nej z uwzględ­nie­niem róż­nych walo­rów turystycznych.
I miej­sce w ogól­no­pol­skim kon­kur­sie zaję­ła rodzi­na Sus­dorf za pra­cę zaty­tu­ło­wa­ną “Śla­da­mi Nie­złom­nych w Luzi­nie”, w któ­rej zapra­sza na spa­cer po naszej pięk­nej, kaszub­skiej miej­sco­wo­ści. Pro­wa­dząc przez cie­ka­we miej­sca, opo­wia­da o jej histo­rii oraz boha­te­rach z cza­sów II Woj­ny Świa­to­wej. Ser­decz­nie gratulujemy!