Ogródek „Wesołych Nutek”

124249568_10221273442420029_3106682196668579860_oPrzed­szko­la­ki z grupy OP5B postanow­iły nie czekać do wios­ny i w przed­szkol­nej sali zro­bić mini ogródek, a tak naprawdę wesołe lud­ki, którym nawet nadały imiona :). Zan­im dzieci przys­tąpiły do pra­cy, dowiedzi­ały się czego potrze­ba rośli­nom do praw­idłowego wzros­tu oraz jak należy o nie dbać.
Najpierw dzieci ozd­abi­ały wiader­ka kolorowym papierem, wspól­nie z panią wymyśliły śmieszne min­ki, które narysowały oraz nakleiły oczy. Następ­nie dzieci oglą­dały ziemię, oce­ni­ały – za pomocą zmysłu wzroku – jej wygląd,  za pomocą zmysłu powonienia – zapach oraz dzię­ki zmysłowi dotyku – jej struk­turę i tem­per­aturę. Kole­jnym krok­iem było zasian­ie różnych nasion oraz fasol­ki. Na sam koniec dzieci pod­lały wesołe lud­ki i z niecier­pli­woś­cią czekały, aż zaczną kiełkować. Przed­szko­la­ki nie musi­ały dłu­go czekać, bo już po kilku­nas­tu dni­ach nasi nowi przy­ja­ciele doczekali się pięknych, bujnych fryzur :). Dzieci bard­zo chęt­nie zaj­mu­ją się przed­szkol­nym ogród­kiem i każdego dnia obser­wu­ją zmi­any jakie w nim zachodzą.

 


Wstecz