Ogró­dek „Weso­łych Nutek”

124249568_10221273442420029_3106682196668579860_oPrzed­szko­la­ki z gru­py OP5B posta­no­wi­ły nie cze­kać do wio­sny i w przed­szkol­nej sali zro­bić mini ogró­dek, a tak napraw­dę weso­łe lud­ki, któ­rym nawet nada­ły imio­na :). Zanim dzie­ci przy­stą­pi­ły do pra­cy, dowie­dzia­ły się cze­go potrze­ba rośli­nom do pra­wi­dło­we­go wzro­stu oraz jak nale­ży o nie dbać.
Naj­pierw dzie­ci ozda­bia­ły wia­der­ka kolo­ro­wym papie­rem, wspól­nie z panią wymy­śli­ły śmiesz­ne min­ki, któ­re nary­so­wa­ły oraz nakle­iły oczy. Następ­nie dzie­ci oglą­da­ły zie­mię, oce­nia­ły – za pomo­cą zmy­słu wzro­ku – jej wygląd,  za pomo­cą zmy­słu powo­nie­nia – zapach oraz dzię­ki zmy­sło­wi doty­ku – jej struk­tu­rę i tem­pe­ra­tu­rę. Kolej­nym kro­kiem było zasia­nie róż­nych nasion oraz fasol­ki. Na sam koniec dzie­ci pod­la­ły weso­łe lud­ki i z nie­cier­pli­wo­ścią cze­ka­ły, aż zaczną kieł­ko­wać. Przed­szko­la­ki nie musia­ły dłu­go cze­kać, bo już po kil­ku­na­stu dniach nasi nowi przy­ja­cie­le docze­ka­li się pięk­nych, buj­nych fry­zur :). Dzie­ci bar­dzo chęt­nie zaj­mu­ją się przed­szkol­nym ogród­kiem i każ­de­go dnia obser­wu­ją zmia­ny jakie w nim zachodzą.

 


Wstecz