Ogól­no­pol­ski Kon­kurs EDI Pan­da 2020

W dniu 3 czerw­ca 2020 r. odbył się ogól­no­pol­ski kon­kurs PANDA z geo­gra­fii dla klas pią­tych i szó­stych. Z powo­du pan­de­mii kon­kurs odbył się onli­ne, co było nowo­ścią dla dzie­ci. Ucznio­wie z naszej szko­ły po raz dru­gi wzię­li udział w kon­kur­sie zachę­ce­ni i przy­go­to­wy­wa­ni (czę­ścio­wo zdal­nie) przez nauczy­cie­li geo­gra­fii — p. A. Bistroń i p. J. Sikora.
Chęć udzia­łu w kon­kur­sie zgło­si­ło aż 50 uczniów, ale udział wzię­ły 43 oso­by, z tego 26 uczniów z klas pią­tych i 17 z klas szó­stych. Kon­kurs orga­ni­zo­wa­ny jest przez Ogól­no­pol­skie Kon­kur­sy Przed­mio­to­we EDI. Tytuł Lau­re­ata z klas szó­stych z naszej szko­ły otrzy­ma­li: Daria Dampc, Niko­dem Dampc z kl. VI a, Niko­dem Socha i Maria Sło­wy z kl. VI d, Justy­na Hinz, Julia Kulon, Sara Patel­czyk z kl. VI e oraz Zuzan­na Bor­ska z kl. VI f. Wyróż­nie­nie uzy­ska­li: Piotr Łaga z kl. VI d, Wik­to­ria Wołod­ko z kl. VI e oraz Mal­wi­na Boj­ka, Pau­li­na Hinc i Niko­la Kożycz­kow­ska z kl. VI f. W kla­sach pią­tych tytuł Lau­re­ata zdo­by­li: Oli­wier Niciń­ski z kl. V a, Kor­ne­lia Dampc z kl. V c oraz Joachim Czech i Julia Liet­zau z kl. V d. Wyróż­nie­nie nato­miast przy­pa­dło: Oska­ro­wi Hirsz z kl. V a, Mari­ce Muraw­skiej oraz Niko­de­mo­wi Ostoj­skie­mu z kl. V b. Wszyst­kim nagro­dzo­nym ser­decz­nie gra­tu­lu­je­my i życzy­my dal­szych sukcesów!

Wstecz