Ogólnopol­s­ki Konkurs EDI Pan­da 2020

W dniu 3 czer­w­ca 2020 r. odbył się ogólnopol­s­ki konkurs PANDA z geografii dla klas pią­tych i szóstych. Z powodu pan­demii konkurs odbył się online, co było nowoś­cią dla dzieci. Uczniowie z naszej szkoły po raz dru­gi wzięli udzi­ał w konkur­sie zachęceni i przy­go­towywani (częś­ciowo zdal­nie) przez nauczy­cieli geografii — p. A. Bistroń i p. J. Sikora.
Chęć udzi­ału w konkur­sie zgłosiło aż 50 uczniów, ale udzi­ał wzięły 43 oso­by, z tego 26 uczniów z klas pią­tych i 17 z klas szóstych. Konkurs orga­ni­zowany jest przez Ogólnopol­skie Konkursy Przed­miotowe EDI. Tytuł Lau­re­a­ta z klas szóstych z naszej szkoły otrzy­mali: Daria Dampc, Niko­dem Dampc z kl. VI a, Niko­dem Socha i Maria Słowy z kl. VI d, Justy­na Hinz, Julia Kulon, Sara Patel­czyk z kl. VI e oraz Zuzan­na Bors­ka z kl. VI f. Wyróżnie­nie uzyskali: Piotr Łaga z kl. VI d, Wik­to­ria Wołod­ko z kl. VI e oraz Mal­wina Boj­ka, Pauli­na Hinc i Niko­la Koży­czkows­ka z kl. VI f. W klasach pią­tych tytuł Lau­re­a­ta zdobyli: Oli­wier Nicińs­ki z kl. V a, Kor­nelia Dampc z kl. V c oraz Joachim Czech i Julia Liet­zau z kl. V d. Wyróżnie­nie nato­mi­ast przy­padło: Oskarowi Hirsz z kl. V a, Marice Murawskiej oraz Nikode­mowi Osto­jskiemu z kl. V b. Wszys­tkim nagrod­zonym serdecznie grat­u­lu­je­my i życzymy dal­szych sukcesów!

Wstecz