Ogól­no­pol­ski Kon­kurs Logopedyczny

125854245_792653284624384_6088579456433071320_nDzie­wię­cio­ro dzie­ci z oddzia­łów przed­szkol­nych przy Szko­le Pod­sta­wo­wej Lecha Bąd­kow­skie­go wzię­ło udział  w Ogól­no­pol­skim Kon­kur­sie Logo­pe­dycz­nym ‚Weso­łe mamy miny  gdy gło­skę rrr  ćwi­czy­my…” orga­ni­zo­wa­nym przez  Wydaw­nic­two Kom­lo­go oraz Szko­łę Pod­sta­wo­wą nr 98 z Oddzia­ła­mi Inte­gra­cyj­ny­mi im. Lucy Maud Mont­go­me­ry  w Warszawie.
Na kon­kurs nale­ża­ło zło­żyć pra­cę pla­stycz­ną przed­sta­wia­ją­cą  gło­skę „R”, w gru­pach spół­gło­sko­wych „tr”, „dr”.   Celem kon­kur­su było zdo­by­wa­nie nowych doświad­czeń uczniów, któ­rzy ćwi­czą naj­trud­niej­szą gło­skę. Roz­wi­ja­nie kre­atyw­no­ści i wyobraź­ni. Wzmac­nia­nie wia­ry we wła­sne siły i moty­wo­wa­nie do dal­szej pra­cy. „Cytry­no­we lan­dryn­ki”, „Bie­dron­ko­wy trak­tor”, „Dro­ga do ład­ne­go mówie­nia” to nie­któ­re z tytu­łów nie­zwy­kle barw­nych i pomy­sło­wych prac. Kon­kurs koor­dy­no­wa­ny był przez logo­pe­dów – p. Wero­ni­kę Engel­brecht i Karo­li­nę Mach. Z nie­cier­pli­wo­ścią cze­ka­my na wer­dykt komi­sji kon­kur­so­wej i trzy­ma­my kciu­ki za uczest­ni­ków z naszej szkoły!


Wstecz