Ogólnopol­s­ki Konkurs Logopedyczny

125854245_792653284624384_6088579456433071320_nDziewię­cioro dzieci z odd­zi­ałów przed­szkol­nych przy Szkole Pod­sta­wowej Lecha Bąd­kowskiego wzięło udzi­ał  w Ogólnopol­skim Konkur­sie Logope­dy­cznym ‚Wesołe mamy miny  gdy głoskę rrr  ćwiczymy…” orga­ni­zowanym przez  Wydawnict­wo Kom­l­o­go oraz Szkołę Pod­sta­wową nr 98 z Odd­zi­ała­mi Inte­gra­cyjny­mi im. Lucy Maud Mont­gomery  w Warszawie.
Na konkurs należało złożyć pracę plas­ty­czną przed­staw­ia­jącą  głoskę „R”, w gru­pach spółgłoskowych „tr”, „dr”.   Celem konkur­su było zdoby­wanie nowych doświad­czeń uczniów, którzy ćwiczą najtrud­niejszą głoskę. Rozwi­janie kreaty­wnoś­ci i wyobraźni. Wzmac­ni­an­ie wiary we własne siły i moty­wowanie do dal­szej pra­cy. „Cytrynowe landryn­ki”, „Biedronkowy trak­tor”, „Dro­ga do ład­nego mówienia” to niek­tóre z tytułów niezwyk­le bar­wnych i pomysłowych prac. Konkurs koor­dynowany był przez logope­dów – p. Weronikę Engel­brecht i Karolinę Mach. Z niecier­pli­woś­cią czekamy na werdykt komisji konkur­sowej i trzy­mamy kciu­ki za uczest­ników z naszej szkoły!


Wstecz