Ogólnopol­s­ka Wys­tawa Nar­o­dowego Cen­trum Kul­tu­ry w SP nr 1 w Luzinie


W Szkole Pod­sta­wowej nr 1 w Luzinie została zaprezen­towana wys­tawa prac pol­s­kich rysown­ików, a także grafik Daniela Mroza zain­spirowanych prozą Stanisława Lema. Nauczy­ciel bib­liotekarz-Katarzy­na Wyskoc­ka pod­jęła stara­nia o udostęp­nie­nie wys­tawy Szkole Pod­sta­wowej nr 1 w Luzinie. Dzię­ki uprze­j­moś­ci dyrek­to­ra Gmin­nego Ośrod­ka Kul­tu­ry-pana Rafała Płot­ki oraz pani Grażyny Malak prace zostały wypoży­c­zone i zaprezen­towane uczniom szkoły w dni­ach od 18.10.2021 r. do 10.11.2021 r. Wys­tawa stała się pretek­stem do dzi­ałań twór­czych uczniów; odbyły się lekc­je bib­lioteczne, kreaty­wne zaję­cia z narzędzi­a­mi TIK, zaprezen­towano info­grafikę pt. “LeM­róz” doty­czącą twór­c­zoś­ci pol­skiego pis­arza Stanisława Lema oraz pol­skiego grafi­ka Daniela Mroza. Sama wys­tawa oswa­jała uczniów z kul­turą rodz­imą, sztuką współczes­ną;  grafiką, lit­er­aturą fan­tasty­cznonaukową. Wspól­nie pod­ję­ta inic­jaty­wa miała na celu przy­pom­nie­nie, uświadomie­nie wielkoś­ci lit­er­atu­ry Stanisława Lema z okazji set­nych urodzin pis­arza. Sejm Pol­s­ki ogłosił rok 2021 rok­iem Lema: świętem kul­tu­ry, tech­nologii i nau­ki, w ramach którego Szkoła Pod­sta­wowa nr 1 w Luzinie pod­jęła akty­wne, twór­cze działania.

Wstecz