Ogól­no­pol­ska Wysta­wa Naro­do­we­go Cen­trum Kul­tu­ry w SP nr 1 w Luzinie


W Szko­le Pod­sta­wo­wej nr 1 w Luzi­nie zosta­ła zapre­zen­to­wa­na wysta­wa prac pol­skich rysow­ni­ków, a tak­że gra­fik Danie­la Mro­za zain­spi­ro­wa­nych pro­zą Sta­ni­sła­wa Lema. Nauczy­ciel biblio­te­karz-Kata­rzy­na Wyskoc­ka pod­ję­ła sta­ra­nia o udo­stęp­nie­nie wysta­wy Szko­le Pod­sta­wo­wej nr 1 w Luzi­nie. Dzię­ki uprzej­mo­ści dyrek­to­ra Gmin­ne­go Ośrod­ka Kul­tu­ry-pana Rafa­ła Płot­ki oraz pani Gra­ży­ny Malak pra­ce zosta­ły wypo­ży­czo­ne i zapre­zen­to­wa­ne uczniom szko­ły w dniach od 18.10.2021 r. do 10.11.2021 r. Wysta­wa sta­ła się pre­tek­stem do dzia­łań twór­czych uczniów; odby­ły się lek­cje biblio­tecz­ne, kre­atyw­ne zaję­cia z narzę­dzia­mi TIK, zapre­zen­to­wa­no info­gra­fi­kę pt. “LeM­róz” doty­czą­cą twór­czo­ści pol­skie­go pisa­rza Sta­ni­sła­wa Lema oraz pol­skie­go gra­fi­ka Danie­la Mro­za. Sama wysta­wa oswa­ja­ła uczniów z kul­tu­rą rodzi­mą, sztu­ką współ­cze­sną;  gra­fi­ką, lite­ra­tu­rą fan­ta­stycz­no­nau­ko­wą. Wspól­nie pod­ję­ta ini­cja­ty­wa mia­ła na celu przy­po­mnie­nie, uświa­do­mie­nie wiel­ko­ści lite­ra­tu­ry Sta­ni­sła­wa Lema z oka­zji set­nych uro­dzin pisa­rza. Sejm Pol­ski ogło­sił rok 2021 rokiem Lema: świę­tem kul­tu­ry, tech­no­lo­gii i nauki, w ramach któ­re­go Szko­ła Pod­sta­wo­wa nr 1 w Luzi­nie pod­ję­ła aktyw­ne, twór­cze działania.

Wstecz