Odyse­ja Umysłu

1W niedzielę, 10.03.2019, sied­mioro uczniów(Eliza Wica, Łukasz Wyp­i­jacz, Nico­la Witt, Zosia Boj­ka, Patryc­ja Kujot i  Aga­ta Gru­ba) po raz pier­wszy reprezen­towało szkołę na wojew­ódzkim etapie między­nar­o­dowego konkur­su Ody­sei Umysłu.
Wykazy­wali się tam kreaty­wnoś­cią, tal­en­ta­mi plas­ty­czny­mi, orga­ni­za­cyjny­mi, scenopis­arski­mi i aktorski­mi. Uczyli się dzi­ałać skutecznie i kreaty­wnie pod presją cza­su i w stre­sie. Współpra­cow­ali, dzi­ałali, tworzyli i marzyli, a przede wszys­tkim fan­tasty­cznie się baw­ili razem ze 111 druży­na­mi z wojew­ództ­wa pomorskiego. Poradzili sobie znakomi­cie. Jesteśmy z nich dumni.

 
Wstecz