Ody­se­ja Umysłu

1W nie­dzie­lę, 10.03.2019, sied­mio­ro uczniów(Eliza Wica, Łukasz Wypi­jacz, Nico­la Witt, Zosia Boj­ka, Patry­cja Kujot i  Aga­ta Gru­ba) po raz pierw­szy repre­zen­to­wa­ło szko­łę na woje­wódz­kim eta­pie mię­dzy­na­ro­do­we­go kon­kur­su Ody­sei Umysłu.
Wyka­zy­wa­li się tam kre­atyw­no­ścią, talen­ta­mi pla­stycz­ny­mi, orga­ni­za­cyj­ny­mi, sce­no­pi­sar­ski­mi i aktor­ski­mi. Uczy­li się dzia­łać sku­tecz­nie i kre­atyw­nie pod pre­sją cza­su i w stre­sie. Współ­pra­co­wa­li, dzia­ła­li, two­rzy­li i marzy­li, a przede wszyst­kim fan­ta­stycz­nie się bawi­li razem ze 111 dru­ży­na­mi z woje­wódz­twa pomor­skie­go. Pora­dzi­li sobie zna­ko­mi­cie. Jeste­śmy z nich dumni.

 
Wstecz