Oddzia­ły przed­szkol­ne OP3A, OP3B i OP4C bra­ły udział w zbiór­ce dla Schro­ni­ska w Dąbrówce

1Dnia 5 paź­dzier­ni­ka w naszym przed­szko­lu zor­ga­ni­zo­wa­na zosta­ła zbiór­ka kar­my i sprzę­tu dla pod­opiecz­nych  schro­ni­ska w Dąbrów­ce. Celem tego przed­się­wzię­cia była popra­wa stan­dar­du poby­tu zwie­rząt w schro­ni­sku, kształ­to­wa­nie posta­wy przy­ja­cie­la-zwie­rząt. Cie­szy­my się że tak wie­lu przed­szko­la­ków odpo­wie­dzia­ło na nasz apel i wzię­ło udział w naszej akcji. Los bez­dom­nych zwie­rząt nie jest obo­jęt­ny dzie­ciom nasze­go przed­szko­la.  Dzie­ci z gru­pa OP3A poma­ga­ły w two­rze­niu pla­ka­tu z tej okazji.


Wstecz