Odd­y­chaj swobodnie

4„ Odd­y­chaj swo­bod­nie w pięknej Gminie Luzi­no”- to tytuł pro­jek­tu, w którym biorą udzi­ał uczniowie klas czwartych Szkoły Pod­sta­wowej nr 1 im. Lecha Bąd­kowskiego w Luzinie. Dnia 22 październi­ka 2018 roku dzieci miały okazję zobaczyć zakład Region­al­nej Insta­lacji Przetwarza­nia odpadów, czyli Eko Dolinę. Spół­ka zlokali­zowana jest w wojew­ództwie pomorskim, a dokład­niej, w Łęży­cach. Pod­czas wiz­y­ty uczniowie poz­nali his­torię pow­sta­nia firmy, pro­ces seg­re­gacji odpadów oraz w jaki sposób jest ona związana z ochroną środowiska. Dla dzieci było to zupełnie nowe doświad­cze­nie, dlat­ego słuchały z wielkim zaciekaw­ie­niem. Uczniowie wró­cili z Eko Doliny przede wszys­tkim z wiedzą o seg­re­gacji śmieci, którą z pewnoś­cią będę wyko­rzysty­wać na co dzień  oraz  w przyszłym, dorosłym już życiu.


Wstecz