Oddy­chaj swobodnie

4„ Oddy­chaj swo­bod­nie w pięk­nej Gmi­nie Luzi­no”- to tytuł pro­jek­tu, w któ­rym bio­rą udział ucznio­wie klas czwar­tych Szko­ły Pod­sta­wo­wej nr 1 im. Lecha Bąd­kow­skie­go w Luzi­nie. Dnia 22 paź­dzier­ni­ka 2018 roku dzie­ci mia­ły oka­zję zoba­czyć zakład Regio­nal­nej Insta­la­cji Prze­twa­rza­nia odpa­dów, czy­li Eko Doli­nę. Spół­ka zlo­ka­li­zo­wa­na jest w woje­wódz­twie pomor­skim, a dokład­niej, w Łęży­cach. Pod­czas wizy­ty ucznio­wie pozna­li histo­rię powsta­nia fir­my, pro­ces segre­ga­cji odpa­dów oraz w jaki spo­sób jest ona zwią­za­na z ochro­ną śro­do­wi­ska. Dla dzie­ci było to zupeł­nie nowe doświad­cze­nie, dla­te­go słu­cha­ły z wiel­kim zacie­ka­wie­niem. Ucznio­wie wró­ci­li z Eko Doli­ny przede wszyst­kim z wie­dzą o segre­ga­cji śmie­ci, któ­rą z pew­no­ścią będę wyko­rzy­sty­wać na co dzień  oraz  w przy­szłym, doro­słym już życiu.


Wstecz