“Odcza­ruj­my wil­ka”- kier­masz babe­czek w ramach pro­jek­tu eTwinning

127 kwiet­nia w Szko­le Pod­sta­wo­wej nr 1 ucznio­wie kla­sy 1A wraz z nauczy­cie­la­mi Nata­lią Richert oraz Kata­rzy­ną Wyskoc­ką zor­ga­ni­zo­wa­li kier­masz słod­kich babe­czek. Dochód był prze­zna­czo­ny na ochro­nę wil­ka sza­re­go w opol­skim zoo w ramach pro­jek­tu eTwin­ning pt. „Odcza­ruj­my wil­ka”. W trak­cie sprze­da­ży babe­czek pierw­szo­kla­si­ści mie­li praw­dzi­wą lek­cję przed­się­bior­czo­ści oraz spo­łecz­ną lek­cję o dobroczynności. 
W rela­cjach z kole­ga­mi i kole­żan­ka­mi z ucznio­wie wyka­za­li się otwar­to­ścią, nie zabra­kło haseł rekla­mo­wych, pla­ka­tów, zachęt, porad aby uła­twić wybór zaku­pu słod­ko­ści. Wyda­rze­nie cie­szy­ło się ogrom­nym zain­te­re­so­wa­niem. Rodzi­ce rów­nież ocho­czo wspie­ra­li swo­je dzie­ci, przy­go­to­wu­jąc dodat­ko­wą por­cję babe­czek, któ­re zni­ka­ły w oczach. Ser­decz­nie dzię­ku­je­my panu dyrek­to­ro­wi- Dariu­szo­wi Romp­ca, rodzi­com oraz wszyst­kim, któ­rzy odwie­dzi­li i wspar­li naszą zbiórkę.


Wstecz