“Odczaru­jmy wil­ka”- kier­masz babeczek w ramach pro­jek­tu eTwinning

127 kwiet­nia w Szkole Pod­sta­wowej nr 1 uczniowie klasy 1A wraz z nauczy­ciela­mi Natal­ią Richert oraz Katarzyną Wyskocką zor­ga­ni­zowali kier­masz słod­kich babeczek. Dochód był przez­nac­zony na ochronę wil­ka szarego w opol­skim zoo w ramach pro­jek­tu eTwin­ning pt. „Odczaru­jmy wil­ka”. W trak­cie sprzedaży babeczek pier­ws­zok­lasiś­ci mieli prawdzi­wą lekcję przed­siębior­c­zoś­ci oraz społeczną lekcję o dobroczynności. 
W relac­jach z kolega­mi i koleżanka­mi z uczniowie wykaza­li się otwartoś­cią, nie zabrakło haseł reklam­owych, plakatów, zachęt, porad aby ułatwić wybór zakupu słod­koś­ci. Wydarze­nie cieszyło się ogrom­nym zain­tere­sowaniem. Rodz­ice również ochoc­zo wspier­ali swo­je dzieci, przy­go­towu­jąc dodatkową por­cję babeczek, które znikały w oczach. Serdecznie dzięku­je­my panu dyrek­torowi- Dar­ius­zowi Romp­ca, rodz­i­com oraz wszys­tkim, którzy odwiedzili i wspar­li naszą zbiórkę.


Wstecz