„Odczaru­jmy wil­ka” eTwinning

20220317_094347Nauczy­ciele Zespołu Szkol­no-Przed­szkol­nego-Katarzy­na Wyskoc­ka oraz Natalia Richert wraz z klasą Ia uczest­niczą w ogólnopol­skim pro­jek­cie eTwin­ning pt. „Odczaru­jmy wil­ka”. W pro­jek­cie uczest­niczą placów­ki z całej Pol­s­ki: Zbąszy­na, Krośni­cy, Czarnego Boru, Wąsocza, Zale­se­wa, Swarzędza, Wołowa, Lubli­na oraz nasza placówka z Luz­i­na. Dziesię­ciu part­nerów wykonu­je różnego rodza­ju akty­wnoś­ci eduka­cyjno-roz­wo­jowe doty­czące tem­atów związanych z postacią wilka.
Rodz­ice naszych uczniów również z wielkim entuz­jazmem włącza­ją się w pro­jekt. W ramach zajęć wyko­nano szereg kreaty­wnych akty­wnoś­ci. Pro­jekt ma na celu poz­nanie wil­ka jako bohat­era w lit­er­aturze dla dzieci, w przysłowiach i przy­powieś­ci­ach, fil­mach ale przede wszys­tkim przy­bliże­nie uczniom fak­tów doty­czą­cych życia tego niezwyk­le ciekawego, a zagrożonego wyginię­ciem gatunku. W real­iza­cji pro­jek­tu uczest­niczy maskot­ka pro­jek­towa odwiedza­ją­ca placów­ki i zbier­a­ją­ca infor­ma­c­je do wspól­nie redagowanych Albumów. Celem akcji jest również pozyskanie środ­ków na Hon­orowy Spon­sor­ing wil­ka szarego w Opol­skim Ogrodzie Zoologicznym.


Wstecz