„Odcza­ruj­my wil­ka” eTwinning

20220317_094347Nauczy­cie­le Zespo­łu Szkol­no-Przed­szkol­ne­go-Kata­rzy­na Wyskoc­ka oraz Nata­lia Richert wraz z kla­są Ia uczest­ni­czą w ogól­no­pol­skim pro­jek­cie eTwin­ning pt. „Odcza­ruj­my wil­ka”. W pro­jek­cie uczest­ni­czą pla­ców­ki z całej Pol­ski: Zbą­szy­na, Kro­śni­cy, Czar­ne­go Boru, Wąso­cza, Zale­se­wa, Swa­rzę­dza, Woło­wa, Lubli­na oraz nasza pla­ców­ka z Luzi­na. Dzie­się­ciu part­ne­rów wyko­nu­je róż­ne­go rodza­ju aktyw­no­ści edu­ka­cyj­no-roz­wo­jo­we doty­czą­ce tema­tów zwią­za­nych z posta­cią wilka.
Rodzi­ce naszych uczniów rów­nież z wiel­kim entu­zja­zmem włą­cza­ją się w pro­jekt. W ramach zajęć wyko­na­no sze­reg kre­atyw­nych aktyw­no­ści. Pro­jekt ma na celu pozna­nie wil­ka jako boha­te­ra w lite­ra­tu­rze dla dzie­ci, w przy­sło­wiach i przy­po­wie­ściach, fil­mach ale przede wszyst­kim przy­bli­że­nie uczniom fak­tów doty­czą­cych życia tego nie­zwy­kle cie­ka­we­go, a zagro­żo­ne­go wygi­nię­ciem gatun­ku. W reali­za­cji pro­jek­tu uczest­ni­czy maskot­ka pro­jek­to­wa odwie­dza­ją­ca pla­ców­ki i zbie­ra­ją­ca infor­ma­cje do wspól­nie reda­go­wa­nych Albu­mów. Celem akcji jest rów­nież pozy­ska­nie środ­ków na Hono­ro­wy Spon­so­ring wil­ka sza­re­go w Opol­skim Ogro­dzie Zoologicznym.


Wstecz