Obcho­dy Świę­ta Nie­pod­le­głości

SONY DSC11.11. jest Naro­do­wym Świę­tem Nie­pod­le­gło­ści Polski.11.11. 1918 roku Pol­ska odzy­ska­ła wol­ność po 123 latach nie­wo­li. 11.11. 2018 roku obcho­dzi­li­śmy 100 rocz­ni­cę tego wiel­kie­go wyda­rze­nia. Już od wrze­śnia przy­go­to­wy­wa­li­śmy się do god­ne­go uczcze­nia Świę­ta Nie­pod­le­gło­ści. Z tej oka­zji powstał pro­jekt edu­ka­cyj­ny pt. ”Pol­ska Nie­pod­le­gła”, w reali­za­cji któ­re­go uczest­ni­czy­li ucznio­wie, ich rodzi­ce i nauczy­cie­le Szko­ły Pod­sta­wo­wej Nr 1 im. Lecha Bąd­kow­skie­go w Luzi­nie. Efek­ty pro­jek­tu pt. ”Pol­ska Nie­pod­le­gła” zapre­zen­to­wa­no na holach i w salach lek­cyj­nych szko­ły. Świę­to­wa­nie 100-lecia Nie­pod­le­głej Pol­ski w naszej szko­le roz­po­czę­ło się 9 listo­pa­da o godz. 11.00 uro­czy­stym ape­lem „Do Hym­nu”. Po prze­mó­wie­niu dyrek­to­ra  p. Dariu­sza Romp­cy, dokład­nie o 11.11 w „Rekor­dzie dla Nie­pod­le­głej” cała szkol­na spo­łecz­ność wraz ze szko­ła­mi w Pol­sce zaśpie­wa­ła czte­ry zwrot­ki hym­nu pań­stwo­we­go – „Mazu­rek Dąbrow­skie­go”. Następ­nie nauczy­cie­le uda­li się z kla­sa­mi pod Pomnik Powstań­ców i Woja­ków, by zapa­lić zni­cze i oddać cześć pole­głym za Ojczyznę.


Wstecz