Obchody Świę­ta Niepodległości

SONY DSC11.11. jest Nar­o­dowym Świętem Niepodległoś­ci Polski.11.11. 1918 roku Pol­s­ka odzyskała wol­ność po 123 lat­ach niewoli. 11.11. 2018 roku obchodzil­iśmy 100 rocznicę tego wielkiego wydarzenia. Już od wrześ­nia przy­go­towywal­iśmy się do god­nego uczczenia Świę­ta Niepodległoś­ci. Z tej okazji pow­stał pro­jekt eduka­cyjny pt. ”Pol­s­ka Niepodległa”, w real­iza­cji którego uczest­niczyli uczniowie, ich rodz­ice i nauczy­ciele Szkoły Pod­sta­wowej Nr 1 im. Lecha Bąd­kowskiego w Luzinie. Efek­ty pro­jek­tu pt. ”Pol­s­ka Niepodległa” zaprezen­towano na holach i w salach lek­cyjnych szkoły. Świę­towanie 100-lecia Niepodległej Pol­s­ki w naszej szkole rozpoczęło się 9 listopa­da o godz. 11.00 uroczystym apelem „Do Hym­nu”. Po przemówie­niu dyrek­to­ra  p. Dar­iusza Romp­cy, dokład­nie o 11.11 w „Reko­rdzie dla Niepodległej” cała szkol­na społeczność wraz ze szkoła­mi w Polsce zaśpiewała cztery zwrot­ki hym­nu państ­wowego – „Mazurek Dąbrowskiego”. Następ­nie nauczy­ciele udali się z klasa­mi pod Pom­nik Pow­stańców i Wojaków, by zapal­ić znicze i odd­ać cześć poległym za Ojczyznę.


Wstecz