Obcho­dy Dnia Patro­na w SP nr 1 im. Lecha Bądkowskiego

Rela­cja Two­jej Tele­wi­zji Mor­skiej z Obcho­dów Dnia Patro­na w SP nr 1 im. Lecha Bądkowskiego←kliknij tutaj

1Dnia 16 mar­ca 2023 r. w Zespo­le Szkol­no-Przed­szkol­nym im. Lecha Bąd­kow­skie­go w Luzi­nie obcho­dzo­no Świę­to Patro­na Szko­ły. Uro­czy­stość roz­po­czął dyrek­tor pla­ców­ki Dariusz Romp­ca, któ­ry w ser­decz­nych sło­wach wpro­wa­dził zgro­ma­dzo­nych uczniów, gości i nauczy­cie­li w atmos­fe­rę donio­słe­go dla każ­dej pla­ców­ki oświa­to­wej wyda­rze­nia. Dyrek­tor zaak­cen­to­wał rolę Lecha Bąd­kow­skie­go jako Patro­na szko­ły. Poglą­dy i doro­bek arty­stycz­ny Bąd­kow­skie­go cią­gle przy­świe­ca pra­cy peda­go­gów z dzieć­mi w luziń­skiej Jedynce.
Kształ­to­wa­nie wol­ne­go oby­wa­te­la, świa­do­me­go uczest­ni­ka życia spo­łecz­ne­go i obroń­cy tra­dy­cji kaszub­sko-pomor­skich jest fun­da­men­tem w pra­cy kształ­tu­ją­cej przy­szłe poko­le­nia Kaszu­bów. Na uro­czy­sto­ści poja­wi­li się zna­mie­ni­ci goście, nie zabra­kło wśród nich cór­ki Lecha Bądkowskiego–Sławiny Kosmul­skiej z mężem, obec­ny był wójt gmi­ny Jaro­sław Wejer, rad­ny Grze­gorz Slas – tak­że w roli prze­wod­ni­czą­ce­go Rady Rodzi­ców, przy­by­li dyrek­to­rzy pla­có­wek oświa­to­wych z tere­nu gmi­ny, komen­dant poli­cji Krzysz­tof Roma­now­ski, dyr. X Liceum Ogól­no­kształ­cą­ce­go Dwu­ję­zycz­ne­go im. Lecha Bąd­kow­skie­go w Gdań­sku Anna Mel­ler, nie zabra­kło ks. pro­bosz­cza Micha­ła Świecz­kow­skie­go, obec­ny był dyr. luziń­skie­go GOSRiT‑u Piotr Kle­cha. Część arty­stycz­na roz­po­czę­ła się od wystę­pu naj­młod­szych uczniów szko­ły w insce­ni­za­cji tek­stu Aloj­ze­go Nagla „Dwa­nôsce bra­cy­nów”, następ­nie tanecz­nie i wokal­nie zapre­zen­to­wa­ły się „Luziń­skie Dzwo­necz­ki”. Mło­dzież star­szych klas przed­sta­wi­ła pro­gram arty­stycz­ny, któ­ry prze­niósł wszyst­kich zebra­nych w świat mody. Uzdol­nie­ni wokal­nie uczen­ni­ce i ucznio­wie zade­mon­stro­wa­li stro­je i pio­sen­ki z lat sześć­dzie­sią­tych, sie­dem­dzie­sią­tych, osiem­dzie­sią­tych, dzie­więć­dzie­sią­tych XX wie­ku, skoń­czyw­szy na modzie cza­sów nam współ­cze­snych, wyka­zu­jąc się praw­dzi­wym kunsz­tem aktor­skim. Pro­gram aka­de­mii przy­go­to­wa­nej przez nauczy­cie­li Jolan­tę Bań­ko, Beatę Rie­giel, Doro­tę Dawi­dow­ską, Iza­be­lę Mro­zek, Agniesz­kę Bużan, Mał­go­rza­tę Kon­radt­ko, Pio­tra Jaż­dżew­skie­go, Mie­czy­sła­wa Bistro­nia, Mie­czy­sła­wa Brze­skie­go, Karo­la Rosa­ka został nagro­dzo­ny grom­ki­mi bra­wa­mi. Po czę­ści arty­stycz­nej roz­da­no nagro­dy uczniom bio­rą­cym udział w szkol­nym kon­kur­sie o Patro­nie Szkoły.Wszystkim przy­by­łym na Świę­to Szko­ły skła­da­my ser­decz­ne podzię­ko­wa­nia za każ­de dobre sło­wo i wypo­wie­dzia­ne życze­nia w tym szcze­gól­nym dla każ­dej spo­łecz­no­ści szkol­nej dniu. Do zoba­cze­nia w przy­szłym roku szkolnym.

 
Wstecz