Obcho­dy Dnia Strażaka

tytulW maju po raz kolej­ny uczest­ni­czy­li­śmy w uro­czy­stych obcho­dach Dnia Stra­ża­ka. Z tej oka­zji oddzia­ły przed­szkol­ne i kla­sy dru­gie wraz z opie­ku­na­mi i panią wice­dy­rek­tor-Bar­ba­rą Pobłoc­ką uda­ły się do remi­zy Ochot­ni­czej Stra­ży Pożar­nej w Luzi­nie. Na miej­scu stra­ża­cy powi­ta­li przed­sta­wi­cie­li naszej szko­ły, po czym odby­ła się uro­czy­sta aka­de­mia przy­go­to­wa­na przez gru­py: OP 5A i OP 6D z wycho­waw­czy­nia­mi-panią Beatą Rie­gel i panią Nata­lią Klas.
Po aka­de­mii wrę­czo­no wzru­szo­nym stra­ża­kom kwia­ty, pra­ce wła­sno­ręcz­nie przy­go­to­wa­ne przez dzie­ci oraz zło­żo­no życze­nia w podzię­ce za ich odwa­gę, trud, poświę­ce­nie i cięż­ką pra­cę na rzecz rato­wa­nia nasze­go życia i mie­nia. Następ­nie stra­ża­cy zapre­zen­to­wa­li naszym uczniom na czym pole­ga ich pra­ca. Zapo­zna­li z wypo­sa­że­niem wozu stra­żac­kie­go i spo­so­bem wyko­rzy­sta­nia jego zawar­to­ści. Poka­za­li też mun­dur stra­żac­ki i wnę­trze remi­zy. Na twa­rzach dzie­ci widać było ogrom­ne zacie­ka­wie­nie, zachwyt i podziw. Jed­ną z więk­szych atrak­cji był pokaz gaśni­czy, w któ­rym ucznio­wie mogli aktyw­nie uczest­ni­czyć, a tak­że zwie­dza­nie wnę­trza wozu stra­żac­kie­go. Ten dzień dostar­czył wszyst­kim wie­lu pozy­tyw­nych wra­żeń i był nie tyl­ko wyra­zem wdzięcz­no­ści dla stra­ża­ków, ale też cen­ną lek­cją war­to­ści i bez­pie­czeń­stwa dla uczniów. Pamię­taj­my o nim szcze­gól­nie w okre­sie nad­cho­dzą­cych i wycze­ki­wa­nych przez wszyst­kich wakacji!


Wstecz