Obchody Dnia Strażaka

tytulW maju po raz kole­jny uczest­niczyliśmy w uroczystych obchodach Dnia Straża­ka. Z tej okazji odd­zi­ały przed­szkolne i klasy drugie wraz z opieku­na­mi i panią wicedyrek­tor-Bar­barą Pobłocką udały się do rem­izy Ochot­niczej Straży Pożarnej w Luzinie. Na miejs­cu straża­cy pow­itali przed­staw­icieli naszej szkoły, po czym odbyła się uroczys­ta akademia przy­go­towana przez grupy: OP 5A i OP 6D z wychowaw­czy­ni­a­mi-panią Beatą Riegel i panią Natal­ią Klas.
Po akademii wręc­zono wzrus­zonym strażakom kwiaty, prace włas­noręcznie przy­go­towane przez dzieci oraz złożono życzenia w podz­ięce za ich odwagę, trud, poświęce­nie i ciężką pracę na rzecz ratowa­nia naszego życia i mienia. Następ­nie straża­cy zaprezen­towali naszym uczniom na czym pole­ga ich pra­ca. Zapoz­nali z wyposaże­niem wozu strażack­iego i sposobem wyko­rzys­ta­nia jego zawartoś­ci. Pokaza­li też mundur strażac­ki i wnętrze rem­izy. Na twarzach dzieci widać było ogromne zaciekaw­ie­nie, zach­wyt i podziw. Jed­ną z więk­szych atrakcji był pokaz gaśniczy, w którym uczniowie mogli akty­wnie uczest­niczyć, a także zwiedzanie wnętrza wozu strażack­iego. Ten dzień dostar­czył wszys­tkim wielu pozy­ty­wnych wrażeń i był nie tylko wyrazem wdz­ięcznoś­ci dla strażaków, ale też cen­ną lekcją wartoś­ci i bez­pieczeńst­wa dla uczniów. Pamię­ta­jmy o nim szczegól­nie w okre­sie nad­chodzą­cych i wyczeki­wanych przez wszys­t­kich wakacji!


Wstecz