O Kaszu­bach opo­wie­ści kilka

1Ucznio­wie Szko­ły Pod­sta­wo­wej nr 1 w Luzi­nie mie­li przy­jem­ność w mie­sią­cach wrze­śniu i paź­dzier­ni­ku uczest­ni­czyć w pro­jek­cie kul­tu­ral­no-edu­ka­cyj­nym pt.” O Kaszu­bach Opo­wie­ści Kil­ka- Mło­dy Festi­wal Fol­ko­wy”, orga­ni­zo­wa­nym przez Gmin­ną Biblio­te­kę Publicz­ną w Luzinie.
Pro­jekt był skie­ro­wa­ny do dzie­ci i mło­dzie­ży trzech gmin; Wej­he­ro­wa, Luzi­na i Łęczyc. Pro­jekt dofi­nan­so­wa­no przez Naro­do­we Cen­trum Kul­tu­ry w ramach pro­gra­mu  EtnoPolska2019 i ze środ­ków Gmi­ny Luzi­no. Ucznio­wie sku­pia­ją­cy się wokół biblio­te­ki Szko­ły Pod­sta­wo­wej nr 1 w Luzi­nie pod kie­run­kiem pani Kata­rzy­ny Wyskoc­kiej uczest­ni­czy­li w sze­re­gu twór­czych spo­tkań, kre­atyw­nych warsz­ta­tów, kul­tu­ro­wych lek­cji tere­no­wych. Pod­czas zajęć mie­li przy­jem­ność posłu­chać oraz poroz­ma­wiać z ludź­mi nauki, kul­tu­ry, filo­zo­fii.  Celem pro­jek­tu skie­ro­wa­ne­go do spo­łecz­no­ści szkół pod­sta­wo­wych, miesz­kań­ców trzech gmin na Kaszu­bach było stwo­rze­nie opo­wie­ści o tym co kształ­to­wa­ło kaszub­ską toż­sa­mość, co dla Kaszu­bów było i jest waż­ne w życiu codzien­nym- od dzie­ciń­stwa po sta­rość, w rado­ści i żało­bie, rodzi­nie i gru­pie zna­jo­mych, sąsia­dów. Ucznio­wie sta­ra­li się o połą­cze­nie tra­dy­cji z tym, co współ­cze­sne. Ucznio­wie Szko­ły Pod­sta­wo­wej nr 1 w Luzi­nie opra­co­wy­wa­li zagad­nie­nia zwią­za­ne ze sta­ro­ścią, śmier­cią, prze­mi­ja­niem w kon­tek­ście prze­szło­ści-daw­nych obrzę­dów na Kaszu­bach do współ­cze­sno­ści. Gru­pa skła­da­ją­ca się z uczniów klas 4–6 uczest­ni­czy­ła w zaję­ciach z wyko­rzy­sta­niem japoń­skie­go teatrzy­ku Kami­shi­bai, a tak­że w  warsz­ta­tach foto­gra­fii ana­lo­go­wej oraz zwie­dza­ła Muzeum Piśmien­nic­twa i Muzy­ki Kaszub­sko-Pomor­skiej w Wej­he­ro­wie i Kal­wa­rię Wej­he­row­ską. 20 paź­dzier­ni­ka 2019 roku na Hali Wido­wi­sko­wo Spor­to­wej w Luzi­nie ucznio­wie przed­sta­wi­li owo­ce swo­jej pra­cy w for­mie wido­wi­sko­wej gale­rii zdjęć oraz pre­zen­ta­cji stwo­rzo­nych prac warsz­ta­to­wych a tak­że zapre­zen­to­wa­li na sce­nie teatrzyk ze stwo­rzo­ny­mi przez sie­bie ilu­stra­cja­mi, któ­re nawią­zy­wa­ły do pro­ble­mów, któ­re roz­wa­ża­li. Za udział w pro­jek­cie Wójt gmi­ny Luzi­no Jaro­sław Wejer wraz z dyrek­to­rem SP nr 1 w Luzi­nie Dariu­szem Romp­ca wrę­czy­li gru­pie  repre­zen­tu­ją­cej SP nr 1 w Luzi­nie sta­tu­et­kę przed­sta­wia­ją­cą sowę, koor­dy­na­to­ra­mi pro­jek­tu były bowiem panie nauczy­ciel­ki biblio­te­kar­ki,  oraz dyplom z gra­tu­la­cja­mi. Ucznio­wie rów­nież otrzy­ma­li pięk­ne dyplo­my, pamiąt­ko­we koszul­ki i przy­pin­ki. Jeste­śmy dum­ni, że uczest­ni­czy­li­śmy w pro­jek­cie kul­tu­ral­no-edu­ka­cyj­nym, któ­ry był inno­wa­cyj­ną ini­cja­ty­wą na rzecz lokal­ne­go śro­do­wi­ska. Dzię­ku­je­my rodzi­com, wycho­waw­com oraz wszyst­kim nauczy­cie­lom za umoż­li­wie­nie udzia­łu w zaję­ciach projektowych.

Gru­pa uczest­ni­czą­ca w pro­jek­cie kul­tu­ral­no-edu­ka­cyj­nym  „O Kaszu­bach Opo­wie­ści Kil­ka-Mło­dy Festi­wal Folkowy”:

Koor­dy­na­tor: Kata­rzy­na Wyskocka
Kla­sa 4b:
Woj­ciech Gajowski
Tymon Sus­dorf
Kla­sa 5c:
Kor­ne­lia Dampc
Rok­sa­na Pallach
Pau­li­na Pastucha
Kla­sa 5e:
Ame­lia Berlak
Pau­li­na Bobkowska
Kla­sa 5f:
Anto­ni­na Hirsz
Wik­to­ria Jóskowska
Kla­sa 6b:
Aga­ta Klein
Kla­sa 6c:
Mar­ce­li­na Dunst
Mar­cel Bobkowski
Miko­łaj Schulz
Wstecz