O Kaszubach opowieś­ci kilka

1Uczniowie Szkoły Pod­sta­wowej nr 1 w Luzinie mieli przy­jem­ność w miesią­cach wrześniu i październiku uczest­niczyć w pro­jek­cie kul­tur­al­no-eduka­cyjnym pt.” O Kaszubach Opowieś­ci Kil­ka- Młody Fes­ti­w­al Folkowy”, orga­ni­zowanym przez Gmin­ną Bib­liotekę Pub­liczną w Luzinie.
Pro­jekt był skierowany do dzieci i młodzieży trzech gmin; Wejherowa, Luz­i­na i Łęczyc. Pro­jekt dofi­nan­sowano przez Nar­o­dowe Cen­trum Kul­tu­ry w ramach pro­gra­mu  EtnoPolska2019 i ze środ­ków Gminy Luzi­no. Uczniowie sku­pi­a­ją­cy się wokół bib­liote­ki Szkoły Pod­sta­wowej nr 1 w Luzinie pod kierunk­iem pani Katarzyny Wyskock­iej uczest­niczyli w szeregu twór­czych spotkań, kreaty­wnych warsz­tatów, kul­tur­owych lekcji terenowych. Pod­czas zajęć mieli przy­jem­ność posłuchać oraz poroz­maw­iać z ludź­mi nau­ki, kul­tu­ry, filo­zofii.  Celem pro­jek­tu skierowanego do społecznoś­ci szkół pod­sta­wowych, mieszkańców trzech gmin na Kaszubach było stworze­nie opowieś­ci o tym co ksz­tał­towało kaszub­ską tożsamość, co dla Kaszubów było i jest ważne w życiu codzi­en­nym- od dziecińst­wa po starość, w radoś­ci i żało­bie, rodzinie i grupie zna­jomych, sąsi­adów. Uczniowie starali się o połącze­nie trady­cji z tym, co współczesne. Uczniowie Szkoły Pod­sta­wowej nr 1 w Luzinie opra­cowywali zagad­nienia związane ze staroś­cią, śmier­cią, przemi­janiem w kon­tekś­cie przeszłoś­ci-dawnych obrzędów na Kaszubach do współczes­noś­ci. Gru­pa składa­ją­ca się z uczniów klas 4–6 uczest­niczyła w zaję­ci­ach z wyko­rzys­taniem japońskiego teatrzyku Kamishibai, a także w  warsz­tat­ach fotografii anal­o­gowej oraz zwiedza­ła Muzeum Piśmi­en­nict­wa i Muzy­ki Kaszub­sko-Pomorskiej w Wejherowie i Kalwar­ię Wejherowską. 20 październi­ka 2019 roku na Hali Wid­owiskowo Sportowej w Luzinie uczniowie przed­staw­ili owoce swo­jej pra­cy w formie wid­owiskowej galerii zdjęć oraz prezen­tacji stwor­zonych prac warsz­ta­towych a także zaprezen­towali na sce­nie teatrzyk ze stwor­zony­mi przez siebie ilus­trac­ja­mi, które naw­iązy­wały do prob­lemów, które rozważali. Za udzi­ał w pro­jek­cie Wójt gminy Luzi­no Jarosław Wejer wraz z dyrek­torem SP nr 1 w Luzinie Dar­iuszem Romp­ca wręczyli grupie  reprezen­tu­jącej SP nr 1 w Luzinie stat­uetkę przed­staw­ia­jącą sowę, koor­dy­na­tora­mi pro­jek­tu były bowiem panie nauczy­ciel­ki bib­liotekar­ki,  oraz dyplom z grat­u­lac­ja­mi. Uczniowie również otrzy­mali piękne dyplomy, pamiątkowe koszul­ki i przypin­ki. Jesteśmy dum­ni, że uczest­niczyliśmy w pro­jek­cie kul­tur­al­no-eduka­cyjnym, który był innowa­cyjną inic­jaty­wą na rzecz lokalnego środowiska. Dzięku­je­my rodz­i­com, wychowaw­com oraz wszys­tkim nauczy­cielom za umożli­wie­nie udzi­ału w zaję­ci­ach projektowych.

Gru­pa uczest­niczą­ca w pro­jek­cie kul­tur­al­no-eduka­cyjnym  „O Kaszubach Opowieś­ci Kil­ka-Młody Fes­ti­w­al Folkowy”:

Koor­dy­na­tor: Katarzy­na Wyskocka
Klasa 4b:
Woj­ciech Gajowski
Tymon Sus­dorf
Klasa 5c:
Kor­nelia Dampc
Roksana Pal­lach
Pauli­na Pastucha
Klasa 5e:
Amelia Berlak
Pauli­na Bobkowska
Klasa 5f:
Anton­i­na Hirsz
Wik­to­ria Jóskowska
Klasa 6b:
Aga­ta Klein
Klasa 6c:
Marceli­na Dunst
Mar­cel Bobkowski
Mikołaj Schulz
Wstecz