Nowy rok szkol­ny 2020/21 otwarty!

Bar­dzo ser­decz­nie witam wszyst­kich, któ­rzy roz­po­czy­na­my ten nowy rok szkol­ny w Szko­le Pod­sta­wo­wej nr 1 im. Lecha Bąd­kow­skie­go w Luzinie!

Z tej oka­zji życzę uczniom, nauczy­cie­lom oraz rodzi­com wszyst­kie­go naj­lep­sze­go, przede wszyst­kim, by był to rok bez­piecz­ny oraz mimo nad­zwy­czaj­nej sytu­acji bar­dzo owocny!

Dobre­go, uda­ne­go roku szkol­ne­go 2020/2021

życzy

Dyrek­tor Szkoły

Dariusz Romp­ca