Nowy rok szkol­ny 2020/21 otwarty!

Bard­zo serdecznie witam wszys­t­kich, którzy rozpoczy­namy ten nowy rok szkol­ny w Szkole Pod­sta­wowej nr 1 im. Lecha Bąd­kowskiego w Luzinie!

Z tej okazji życzę uczniom, nauczy­cielom oraz rodz­i­com wszys­tkiego najlep­szego, przede wszys­tkim, by był to rok bez­pieczny oraz mimo nadzwycza­jnej sytu­acji bard­zo owocny!

Dobrego, udanego roku szkol­nego 2020/2021

życzy

Dyrek­tor Szkoły

Dar­iusz Rompca